Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Voćnjak zaštita “plavo” prskanje u jesen/zimu

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje u jesen/zimu

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje Zimsko tretiranje je jako značajna mera u suzbijanju štetnih organizama – biljnih bolesti i štetočina na voćnim vrstama i vinovoj lozi. Ova mera, ukoliko se sprovede na početku vegetacije, olakšava za 50% posla u zaštiti voćaka od štetnih organizama tokom vegetacije, jer se zimskim tretiranjem smanjuje potencijal patogena koji mogu pričiniti velike štete pri povoljnim uslovima tokom godine. Koštičavo voće, malinu i kupinu treba tretirati nešto ranije, jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom u odnosu na jabučasto voće. Primena preparata obavlja se prema uputstvu proizvodjača, tretiranje mora biti kvalitetno i temeljno sa većom količinom vode, to jest sa većom količinom rastvora (vode i preparata). Voćka se mora kvalitetno, temeljno isprskati, “okupati” kako bi rastvor dospeo do svih otvora na biljkama, jer su upravo to mesta gde prezimljavaju mnogi štetni organizmi. Preporučena količina vode po jednom hekratu je 1.000-1.500 litara, uz strogo poštovanje koncentracije sredstva koju preporučuje proizvođač, a nalazi se na uputstvu koje je priloženo uz preparat kada se isti kupuje u poljoprivrednim apotekama.

GALENIKA FITOFARMACIJA

Klasa   Fungicidi
Bakarni oksihlorid-50Opis   Preventivni fungicidširokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća, povrća i hmeljavo?njaci zaštita

 
Proizvo?a?   Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija   50% bakra iz bakar-oksihlorida
Formulacija   kvašljivi prašak
Delovanje   Bakar oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. Deluje inhibiraju?i klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja.
Karenca   14 dana – hmelj, krompir i paradajz; 28 dana – vinova loza; odre?en vremenom primene – voćnjaci
Doza/ koncentracija   0,5 – 0,75%
Primena   jabuka, kruška, breskva, kajsija, badem, šljiva, višnja, trešnja, vinova loza, hmelj, krompir, paradajz

Prskanje se izvodi po tihom i mirnom vremenu, bez vetra, uz obavezno korišćenje zaštitne opreme. Obavezno treba obratiti pažnju na mogućnost mešanja preparata na bazi bakra i mineralnih ulja da ne bi došlo do pojave fitotoksičnosti. Zbog toga treba obavezno pročitati uputstvo o mogućnosti mešanja tih preparata.

Preparati na bazi bakra, u jesen i u proleće, pre pucanja pupoljaka, treba da se koriste u koncentraciji za 50% većoj od koncentracije koja se koristi na početku vegetacije. Sve voćne vrste bi trebalo u jesen, posle opadanja lišća, zaštititi preparatima na bazi bakra, u cilju smanjenja infekcionog potencijala raznih patogena. U periodu mirovanja, poželjno je pregledati voćke i vinovu lozu na prisustvo prezimljujućih insekata i grinja. Pregledom je bitno utvrditi da li je brojnost štetočina iznad kritične, kako bi se donela odluka za izvo?enje zaštite u periodu – pred kraj mirovanja i početak vegetacije.

Voćnjak zaštita “plavo” prskanje  

Pre tretiranja, potrebno je obaviti orezivanje voćnjaka i to prilikom odstraniti obolele, osušene, polomljene grane, mumificirane plodove, obolelo lišće koje visi na grani i dr. Uništavanjem ili zaoravanjem opalih listova, smanjuje se populacija patogena i štetočina. Kod jabučastih voćaka – jabuke, kruške, dunje i mušmule, treba obratiti pažnju na osušene grane sa lišćem koje ostaje da visi na grani, kao i rak rane, jer se odatle širi prouzrokovač bakteriozne plamenjače (Erwinia amilovora).

Prilikom rezidbe, treba odstraniti obolele grane (na kojim su ostali sasušeni listovi) od mesta oboljenja prema stablu 40–60 cm (u zavisnosti od debljine grane i više odseći) i obavezno ih spaliti. Za dezinfekciju alata koristiti 96% etalnol, a rane treba premazati 1 % rastvorom bakarnih preparata. Veće preseke na stablu prilikom rezidbe trebalo bi zatvoriti kalemarskim voskom.

Posle rezidbe, poželjno je izvršiti prskanje (kupanje) voćaka bakarnim preparatima. Od patogena koji prezimljavju u biljnom materijalu, a s proleća kada su uslovi povoljni mogu izazvati rane infekcije ističemo:

 • Taphrina deformans – parazit prouzrokovač kovrdžavosti lišća breskve,
 • Monilinia laxa – parazit prouzrokovač sušenja cvetova,grana i grančica i trulež ploda na koštičavim voćnim vrstama,
 • M. fructigena – prouzrokovač truleži plodova,
 • Venturia inaequalis i V. pirina – paraziti prouzrokovači čađavosti i pegavosti lista, kao i krastavosti plodova jabuke i kruške,
 • Taphrina pruni – prouzrokovač rogača na šljivi,
 • Erwinia amylovora – bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka.

Od štetočina koje prezimljavaju u granama, stablu, pupoljku, ispod kore u formi jaja, jajnih legala, jaja ispod štita, larvi, imaga, a suzbijaju se zimskih tretiranjem ističemo:

  • Lecanium corni – štitasta vaš,
  • Myzus cerasi – crna trešnjina lisna vaš,
  • Myzus persicae – zelena breskvina lisna vaš
  • Pseudalaucaspis pentagona – dudova štitasta vaš,
  • Aphis pomi – zelena jabukina lisna vaš,
  • Dysaphis plantaginea pepeljasta vaš, Dysaphis devecta – lisna vaš crvenih gala,
  • Eriosoma lanigerum – krvava vaš,
  • Antonomus pomorum – cvetojed,
  • Hyponomeuta malinellus – jabukov moljac,
  • Adoxophyes reticulana – smotavac pokožice ploda,
  • Psylla pyri – obična kruškina buva. A
  • narsia lineatella (breskvin moljac)

   • Od polifagnih štetočina koje se suzbijaju zimskim tretiranjem ističemo:

 • Lymantria dispar – gubar,
 • Euproctis hrysorrhoea – žutotrba,
 • Hibernia defoliaria – veliki mrazovac,
 • Cheimatobia brumata -mali mrazovac,
 • Lepidosaphes ulmi – zapetasta štitasta vaš,
 • Quadraspidiotus perniciosus -kalifornijska štitasta vaš,
 • Panonychus ulmi – crvena voćna grinja.

Preparati koji se primenjuju za zimsko tretiranje voćaka:

   GOTOVE KOMBINACIJE: CRVENO ULJE, PLAVO ULJE

   FUNGICIDI: BAKARNI KREč, CHAMP, BAKARNI OKSIHLORID, KOCIDE, CUPROXATE, CUPRABLAU Z, BORDOVSKA čORBA, FUNGURAN-OH, CUPROZIN,

   INSEKTICIDI: GALMIN, BELO ULJE, EOS,

KASNO ZIMSKO PRSKANJE VOčAKA obavlja se do početka kretanja vegetacije (do tzv. faze “mišjih ušiju”). u cilju suzbijanja prezimljujućih formi pojednih štetnih insekata – štitastih vašiju, jaja lisnih vašiju i drugih štetočina, u dugogodišnjim zasadima voćaka i vinove loze. Za ovo tretiranje preporučujemo neki od sledećih preparata: GALMIN, BELO ULJE, EOS, AGRIOL i dr. Koncentracija primene ovih preparata je različita ( 3-4 %). Zbog toga, pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo proizvođaća.

Takođe, može se primeniti i CRVENO ULJE ili PLAVO ULJE za kasno zimsko tretiranje koje predstavlja gotovu kombinaciju mineralnog ulja i bakarnog preparata. Crveno ulje se primjenjuje u koncentraciji 2-3 %, u vrijeme mirovanja, a sa kretanjem vegetacije koncentracija se smanjuje na 1-1,5 %.

PLAVO PRSKANJE VOĆAKA koje se sprovodi neposredno pred početak vegetacije namenjeno je suzbijanju prezimljujućih formi mnogih parazita prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve, šupljikavosti lišća koštičavog voća, čađave krastavosti jabuke i kruške, rogaća šljive, crne pjegavosti vinove loze. Za ovo tretiranje primenuju se preparati na bazi bakra: BAKARNI KREč, CHAMP, BAKARNI OKSIHLORID, CUPROXATE, CUPRABLAU Z, KOCIDE, BORDOVSKA čORBA FUNGURAN-OH i dr. Prilikom primene bakarni sredstava treba voditi računa o fazi razvoja voćaka, jer ukoliko vegetacija krene bakarni preparati mogu izazvati fitotoksičnost (ožegotine) na mladim listićima voćaka. Ovo naročito važi za koštičave vrste, posebno breskvu, koja je osjetljiva na bakar. I kod bakarnih preparata obavezno proveriti koncentraciju primene sredstva i obavezno poštovati preporuku proizvodjača.

Mr Gordana Jovanović

PSSS Leskovac

foto pixabay.com

Voćnjak zaštita

Pročitaj i ...

jagode berba jagode sorte jagoda jagode transport jagode izbor sadnica jagode zaštita

Jagode – izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

Svi volimo slatke jagode u maju. Pri zasnivanju jagodnjaka najvažniji je izbor sadnica.