Najnovije vesti
Početna » IPARD » Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari
 IPARD traktor Ferrari

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za voće i povrće. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provođenju mera i javnog konkursa će biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja.

Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja formira se rang lista. U slučaju kada postoji više projakata s istim brojem bodova, prednost dobija projekat s ranijim datumom podnošenja kompletne prijave. U slučaju kada postoji manji broj prijava koje ispunjavaju uslove i koje su prihvatljive, rang lista neće biti formirana. Nakon administrativne kontrole, prihvatljive prijave će biti proverene na licu mesta od strane IPARD agencija i nakon toga će biti sklopljen ugovor.

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

Prihvatljive investicije u sektoru proizvodnje voća poljoprivredna gazdinstva sa minimum 2 i maksi-mum 20 ha jagodastog vo?a i minimum 5 i maksimum 100 ha drugog voća prihvatljiva su za:

Kupovinu traktora (do 100 kW), mašine i opreme;

1.Izgradnja / proširenje / renoviranje / modernizaciju zaštićenog prostora (pokrivenog staklom i / ili plastikom), kao i kupovinu opreme i / ili materijala za proizvodnju voća, hortikulturu i rasadničku proizvodnju;

2.investiranje u sisteme protivgradne zaštite na gazdinstvu za voćnjake (uključujući računarsku opremu);

3.investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će zameniti stare neefikasne sisteme i pridoneti uštedi u količini potro-šene vode;

4.investiranje u izgradnju i / ili rekonstrukciju i / ili opremanje skladišnih kapaciteta za voće, uključujući ULO kapacitete.

  Milena Zafirović Stojanović, dipl. inž.

foto pixabay.com

 Povoljni krediti  LAFARGE Beočin – Moje gazdinstvo. Izgradnja silosa, podnih skladišta , staja, prostora za uzgoj stoke …

Lafarge krediti MOJE GAZDINSTVO su:

  • Fiksni
  • Dinarski ili indeksirani u evrima
  • Bez troškova obrade
  • Sa nepromenljivim kamatnim stopama

 

Pročitaj i ...

nektarine napad pepelnice opadanje plodova plodovi blizanci breskve proreda

Osiguranje plodova i zasada voćaka i vinove loze

Osiguranje plodova i zasada voća i vinove loze možete izvršiti uz dobijanje podsticaja od 40% godišnje.