Najnovije vesti
Početna » Uncategorized » IPARD konkurs Treći poziv , više od 3 milijarde dinara

IPARD konkurs Treći poziv , više od 3 milijarde dinara

IPARD konkurs – novi poziv poljoprivrednicima da učestvuju na koknkursu IPARD – a za izgradnju pogona, investiranje u opremu i novih mašina, mehanizacije ( osim traktora ). Rok za podnošenje obimne dokumentacije je od 1. novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine. Ukupna vrednost za dodelu sredstava je 3.015.976.278,00 dinara . Može se podneti samo jedan zahtev, ali on može sadržavati više investicija na gazdinstvu, u okviru uslova konkursa.

Prilika za ostvarenje savremene proizvodnje. Put za dobijanje sredstava je zahtevan, ali kada Vam se vrate sredstva biće veoma korisna da ih uložite u  dalji razvoj gazdinstva.

T R E Ć I  J A V N I  P O Z I V

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE

ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljopri-vrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17 i 78/18), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Javni poziv).

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija unabavku novih traktora, dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Predmet Javnog poziva su investicije u nabavku nove mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao I uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima

Zahtev za odobravanje projekta

Član 2.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Treći Javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1 (Prilog 1).

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Treći Javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 1. novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine.

Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.  

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs I zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd

i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao I kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Više možete naći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja

foto pixabay.com

izvor UAP

IPARD konkurs Treći poziv

Pročitaj i ...

manjak elelmenata jabuke napada

Jabuke napada plava trulež ploda u hladnjači

Proveravajte plodove jabuka koje ste ostavili u hladnjačama, bolest plava trulež može naneti velike štete.