Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Zeleni krmni konvejer od proleća do jeseni

Zeleni krmni konvejer od proleća do jeseni

Gajenje leguminoza, stočnog kelja i graška kao zeleni krmni konvejer predstavlja plansku i organizovanu proizvodnju zelene stočne hrane od ranog proleća do kasno u jesen, a u nekim uslovima i početkom zime. Razvijena stočarska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne i jeftine kabaste stočne hrane.

Ishrana domaćih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najveći je koeficient iskorišćenja u poređenju sa drugim vidovima hrane (seno, silaža i dr.). Pri ishrani zelenom krmom, povećava se produkcija mleka a upotreba koncentrata se može smanjiti za 16%.
Pri organizovanju za zeleni krmni konvejer poželjno je zasnovati ga tako  da se stoka obezbeđuje stočnom hranom u periodu od 210-220 dana, a po mogućnosti i duže.
Obzirom na način organizovanja krmnog konvejera (mesto i oblik), postoje tri kategorije krmnog konvejera i to:

  • livadsko-pašnjački,
  • oranični i
  • kombinovani.

Livadsko-pašnjački krmni konvejer na bazi travnjaka je moguće organizovati samo u brdsko-planinskom području gde preovladavaju travnjaci. Da bi se na travnjacima mogla proizvoditi krma potrebno je prethodno izvršiti popravke i dovesti ih u stanje veće produktivnosti.
Organizovanje krmnog kovejera na bazi oraničnog krmnog bilja se može organizovati na nižim nadmorskim visinama, u uslovima intezivne ratarske proizvodnje.

Zeleni krmni konvejer od proleća do kasne jeseni

Organizovanjem ovog krmnog konvejera postiže se visok prinos zelene krme i u potpunosti iskorišćavamo stočnu hranu u zelenom stanju.

Pri organizovanju zelenog konvejera treba uzeti u obzir sledeće momente:
– Ukupne potrebe za svežom stočnom hranom;
– Postojeće stanje travnjaka i njihova proizvodna mogućnost;
– Mogućnost gajenja određenih krmnih biljaka na željenom lokalitetu;
– Vrsta i broj stoke na gazdinstvu.

Po vremenu stasavanja u nizijskom području biljke možemo podeliti u šest grupa:

Prva: Repica, ogrštica, perko, krmni kelj,
Druga: Krmni grašak i grahorice (čiste i u smeši)
Treća: Grašak, grahorica (čiste i u smeši), stočni kelj
Četvrta: Setva u više rokova (krmni kelj, aleksandar detelina)
Peta: Kukuruz, krmni sirak, sudanska trava
Šesta: Soja, vignja, bela lupina, gajene same ili u smeši.

Nenad Nešović
PSSS Kraljevo

Pročitaj i ...

kukuruz za silažu siliranje kukuruza nove tehnologije inokulanti ta dve kulture

Dve kulture u jednoj silaži – zagarantovan uspeh

Kako spremiti silažu sa puno proteina? Dve kulture u jednoj silaži - kukuruz i soja.

Leave a Reply