Thursday 14.11.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Zeleni krmni konvejer je kvalitetno hranivo

Zeleni krmni konvejer je kvalitetno hranivo

Ishrana domaće stoke zahteva velike količine hrane, zato je najbolje gajiti zeleni krmni konvejer koji zahteva dobru organizovanost, tehničku opremljenost, veliku dinamiku i besprekornu radnu i tehnološku disciplinu. Pridodajući tome činjenicu da je rad nedovoljno stimulisan, da se oseća nedostatak kadrova, prvenstveno u proizvodnji krme, jasno je zašto se, čak i na uzornim imanjima, izbegava organizacija proizvodnje zelene krme po sistemu zelenog krmnog konvejera.

Razvijeno stočarstvo traži dobro smišljenu i racionalno organizovanu proizvodnju kvalitetne zelene krme za duži period godine. Mogućnost proizvodnje i ishrane stoke zelenom krmom određena je, prvenstveno, vrstama i sortimentom krmnih biljaka koje imaju: visok prinos, dobar kvalitet, kratku vegetaciju, visoku moć regeneracije, mogućnost korišćenja različitih edafsko-klimatskih uslova, gajenja u više rokova tokom godine, te mogućnost nabavke semena po pristupačnim cenama.

Sve ove zahteve, naći u jednoj krmnoj vrsti je, praktično nemoguće. Međutim, izborom iz lepeze krmnih kultura i njihovih sorti, te njihovom pravilnom kombinacijom i organizacijom setve u cilju kontinuiranog pristizanja za ishranu (zeleni krmni konvejer), moguće je proizvodnju zelene krme, a time i ishranu zelenom krmom produžiti, čak, i na zimski period, i time stočarsku proizvodnju učiniti jeftiniom.

Šta predstavlja zeleni krmni konvejer?

Zeleni krmni konvejer predstavlja sistem kontinuirane (neprekidne) proizvodnje zelene krme za ishranu stoke, za što duži vremenski period u toku godine.

Šta je zelena krma?

sudanska trava travnjak
Sudanska trava

Zelena krma je specifičan oblik proizvodnje voluminozne stočne hrane (organske materije) putem krmnih biljka, korišćenih u tehnološkoj fazi zrelosti, koja se preko stočarstva oplemenjivačkom preradom i biohemijskom resintezom pretvara u nezamenljivu hranu za čoveka (meso, mleko, jaja, vunu i dr.).

Zašto organizovati proizvodnju zelene krme po sistemu zelenog krmnog konvejera?

Ishrana zelenom krmom je najracionalnija. Racionalnost ishrane proizilazi iz znatnog smanjenja gubitaka kako u prinosu tako u kvalitetu, koji prate proces spremanja i konzervisanja krme, minimalni su troškovi pripreme, a nema troškova čuvanja. Ako se zelena krma koristi ispašom, praktično, nema troškova pripreme. S druge strane, zahvaljujući visokoj svarljivosti, najveći koeficijent iskorišćavnja hranljivih materija, od strane domaćih životinja je kod zelene krme. Prema konvejerskom redosledu stasavanja, odnosno prispeća za korišćenje zelene krme u zelenom krmnom konvejeru, sve krmne biljke se mogu podeliti u nekoliko grupa.

Zeleni krmni konvejer je kvalitetno hranivo

Sortiment krmnog bilja kao polazna osnova za zeleni krmni konvejer

Do sada su selekciono-oplemenjivačke institucije selekcionisale, kao što je poznato, veći broj sorti od različitih krmnih i ostalih biljnih vrsta (kupusna uljana repica, kukuruz, soja, proso i sl.) koje se koriste u proizvodnji krme, visokog prinosa i odličnog kvaliteta. One u potpunosti obezbeđuju konvejerski redosled stasavanja. Zato smo u mogućnosti, od sopstvenog sortimenta, što je komparativna prednost naše zemlje, organizovati proizvodnju zelene krme po sistemu zelenog krmnog konvejera. Naravno, samo se uz navodnjavanje moguća je proizvodnja zelene krme tokom celog perioda vegetacije.

lucerkina buba zimsko prskanje setva lucerke
Lucerka – zeleni krmni konvejer

Obzirom na naše ekološke uslove proizvodnje, odnosno s proleća najkasnije (5. maj) i s jeseni najraniju pojavu mraza (5. oktobar), kao i raspoloživost određenih vrsta i sorti krmnog bilja koje mogu izdržati i nešto niže temperature, ispod nule, moguće je organizovati proizvodnju zelene krme po sistemu zelenog krmnog konvejera za 200-220 dana u godini. Međutim, u proizvodnoj praksi taj perod je obično kraći i iznosi 180-190 dana u godini.

Pri izradi polazne osnove posebnu pažnju treba posvetiti:

a) mogućnosti korišćenja nekih kultura čak i tokom zime (npr. stočni kelj),
b) hranljivosti i svarljivosti zelene krme pojedinih biljnih vrsta,
c) dužini perioda korišćenja bez značajnijeg pada kvaliteta,
d) pojedenosti (konzumiranosti) zelene krme različitih krmnih biljnih vrsta. Podsećamo, da je ona veća u objektima, manja na paši, a najbolja u mlađim fazama razvoja biljaka.

Krmno bilje u zelenom krmnom konvejeru

Krmni kelj je prva vrsta u zelenom krmnom konvejeru. Ima veći sadržaj suve materije, te pri seckanju silokombajnima i transportu prikolicama ne curi voda, te ako se silira manji je efluent (ocedak). Poseduje dobru otpornost na niske temperature, čak i golomrazice, pod uslovom da uđe u zimu u adekvatnom porastu. Ako ostane, zbog sušne jeseni, nedovoljno razvijen, može doći do izmrzavanja. Ipak, zahvaljujući nešto većoj otpornosti na niske temperature, zelena ishrana stočnim keljom iz rane avgustovske setve, može se produžiti na ceo novembar. Ozimi stočni kelj pristiže za korišćenje rano s proleća. U ranim prolećima može se početi sa korišćenjem, čak 01. aprila, a u prosečnim vremenskim uslovima od 10. do 15. aprila (za par dana ranije od perka). Osim toga, visokog je kvaliteta krme i služi za ishranu svih vrsta i kategorija domaćih životinja, posebno preživara, a postižu se prinosi do 70 t/ha zelene krme.

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus
Stočni grašak – zeleni krmni konvejer

U lancu zelene ishrane, ozimi međuusevi jednogodišnjih krmnih mahunarki, grašak i grahorice, gajenih kao čist usev ili u smešama sa strnim žitima (ovas, ječam, pšenica ili raž), se nadovezuju na ozime kupusnjače (stočni kelj), a na ove, jare jednogodišnje krmne mahunarke, grahorica i grašak. Zelena krma jednogodišnjih krmnih mahunarki je odličnog kvaliteta. Dugo se mogu koristiti bez značajnijeg pada kvaliteta.

U proizvodnji zelene krme, krmnim sirkovima i sudanskoj travi pripada značajno mesto. Zbog tolerantnosti prema suši, visokog genetskog potencijala i sposobnosti regeneracije posle košenja, visoka i stablina proizvodnja krme, u aridnim uslovima, uspešno se obezbeđuje gajenjem ovih biljaka.

Pored lucerke su najsigurnije biljke za visoku i stabilnu proizvodnju zelene krme tokom leta. Ovo stvara mogućnost obezbeđenja zelenom krmom bez navodnjavanja. Mada, naglašavamo da uspešne proizvodnje zelene krme, posebno u postrnom roku setve, u našim agroekološkim uslovima, nema bez navodnjavanja.

Određeni diskontinuiteti u pristizanju zelene krme koji se mogu javiti, u zavisnosti od klimatskih uslova godine, popunjavaju se zelenom krmom iz starog lucerišta

Neđeljko Pipović, dip.ing.
PSSS Zaječar                          

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

Sada je vreme da završite poslednji otkos pred zimu.