Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Štala kanal za izđubravanje – dimenzije. vrste

Štala kanal za izđubravanje – dimenzije. vrste

Štala kanal za izđubravanje – Kod ovog sistema koriste se relativno duboki kanali (prema nivou stajnjaka u njemu), tako da najveći deo kapaciteta kanala ostaje prazan. Dublji kanali su neophodni zbog principa funkcionisanja ovog sistema. Dubina kanala je zavisna od njegove dužine, a zatim od vrste i kategorije stoke.

Tab. 10. Preporučene dubine kanala u zavisnosti od dužine, kao i od vrste i kategorije životinja

Vrsta – kategorija

Dužina 15 m

Dužina 20 m

Dužina 25 m

Dužina 30 m

Dužina 35 m

Dužina 40 m

Muzne krave

0.75

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

Tovna junad

0.85

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

Tovne svinje

0.70

0.80

0.80

0.90

1.00

1.00

-Maksimalna dužina kanala ne bi trebala trebala da prelazi granicu od   25 m. Veće dužine uslovljavaju i veće dubine kanala, što ponekada nema finansijskog opravdanja, smatra se da je dužina od 25 m krajnja u smislu pravilnog funkcionisanja ovog sistema. Međutim, ukoliko zbog tehnološke koncepcije objekta, postoji potreba za većom dužinom, onda se kanali izvode u kaskadnoj formi, ili se velike dužine premoste poprečnim kanalom.

Štala kanal za izđubravanje – dimenzije. vrste

-Širina kanala treba da bude veća od 80 cm. Svaka manja širina izaziva povećanje sile trenja mase stajnjaka o zidove te je snaga koja povlači masu preko preliva nedovoljna da se oseti na celoj dužini kanala.

-Dno kanala treba da bude potpuno horizontalno. Svaki nagib ka prelivnom pragu loše se odražava na funkcionisanje sistema.

-Zidovi kanala moraju biti potpuno vertikalni i što je moguće više uglačani. Takođe svi zidovi moraju biti kvalitetno hidroizolovani.

-Svi kanali kod sistema  samooticanja  se  završavaju  prelivnim  pragom.

Prelivni prag je betonska konusna površina visine od 5-10 cm kod svinja, i 15-20 cm kod goveda. Ta visina se odnosi na nivo dna kanala. Prag se izliva pod uglom od 45 u odnosu na dno kanala. Namena mu je da zadržava noseći sloj tečnog stajnjaka preko kojeg se sva ostala količina prenosi i preliva dalje van staje.

Izvor www.avm.rs

PSS Prokuplje

Savetodavac za stočarstvo-Igor Petrović

foto pixabay.com

Štala kanal za izđubravanje

Pročitaj i ...

uzgoj svinja na surutka ubrzava tov

Surutka ubrzava tov i štedi količinu hrane za tov

Možete smanjiti trajanje tova svinja i uštedeti. Kako? Koristite surutku u tovu svinja.