Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 35)

Stočarstvo

Servis period kao uslov zdravlja kod krava

papak servis period

Servis period se definiše kao vremenski interval izme?u teljenja i uspostavljanja slede?e uspešne koncepcije, to jest period od teljenja do osemenjavanja koje rezultira teljenjem, posle normalnog trajanja gravidnosti. Kako je trajanje steonosti biološka konstanta (9 meseci), to trajanje servis perioda odre?uje trajanje jednog me?utelidbenog intervala. Ako se želi posti?i maksimalna reproduktivna efikasnost krave (jedno teljenje za godinu dana), onda servis …

Opširnije »

Jarenje koza – važnost kolostruma za prve dane jarića

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Jarenje koza – važnost kolostruma. Koze se takođe u našim klimatskim uslovima najčešće jare zimi. Temperatura u ovčarniku ne bi trebalo da bude manja od 12 do 15ºC. Sa druge strane, treba izbegavati i preterano zagrevanje prostorija u kojima se koze jare, kako jarad ne bi postala nežna i osetljiva na pojavu bolesti i prehlada. Prvi znaci skorog jarenja su: oteknuće …

Opširnije »

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

boks za prašenje zarazne bolesti

Boks za prašenje krmača – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki čak do 20% i uglavnom su posledica ugnječenja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krmače se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalučenja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su : – da sačuva …

Opširnije »

ORIGANO pomaže kod infekcija u stajama

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

ORIGANO pomaže – Na velikim farmama se često susreću sa teškim infekcijama. Protiv takvih bolesti najčešće se upotrebljavaju ANTIBIOTICI. Veliki je problem proizvođača da usklade zahteve proizvodnje i zahteve potrošača za bezbednomi zdravstveno ispravnom hranom. Proizvođači koji žele da sačuvaju klijente koriste ulje od DIVLJEG ORIGANA. Divlji origano uspeva na nepristupačnim planinskim terenima južnog Mediterana. Nemoguće ga je uzgajati i potpuno …

Opširnije »

BOLJI PRIRAST uz pomoć aromatičnih materija

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

BOLJI  PRIRAST – Veliki broj faktora utiče na konzumaciju hrane uključujući energetsku vrednost krmnih smeša, ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu naseljenosti, pol, genetsku naslednost, ukusi miris hrane. Mnogi od ovih faktora mogu se kontrolisati pravilnom organizacijom. Jedan od njih uključuje izbor aromatičnih materija. Ukus hrane kod svinja ima veliki uticaj u ishrani svinja, jer su te životinje probirljive po pitanju ishrane. …

Opširnije »

Ishrana ovaca odlučuje o kvalitetu i dobiti

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca paraziti kod ovaca

Ishrana ovaca Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ov?arstvu, uti?e na nivo proizvodnje ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i kona?no na ve?u produktivnost i održivost ov?arstva. Ishrana ovaca je jedno od centralnih pitanja u ov?arstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje . Na?in ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, …

Opširnije »

Koze potrebna količina hrane za razvoj

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

Koze potrebna količina – Po načinu iskorišćavanja hrane i podmirivanja potreba koze su slične ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i često je menjaju. Takođe, u njihovoj ishrani u znatnoj meri zastupljen je brst, više nego kod drugih domaćih preživara. Konzumiranje raznovrsnih biljaka održava dobar apetit kod koza …

Opširnije »

Ishrana svinja tokom perioda laktacije

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Ishrana svinja – Velike potrebe krmača u hrani tokom laktacije često prouzrokuju velike gubitke telesnih rezervi, ali i onih hranjivih materija koje se ne nalaze u organizmu kao rezervne. Ovo je slučaj sa angažovanjem telesnih proteina. Sve ovo ako potraje duže i ako je deficit veliki izaziva pojavu “sindrom mršavih krmača”. Veliki gubici u telesnoj masi krmača dešavaju se najčešće nakon …

Opširnije »

SILIRANJE u kobasice je ekonomičnije za gazdinstvo

kukuruz vlažnog zrna siliranje

SILIRANJE u kobasice – Gnječenje i siliranje kukuruza na farmi Dušnoki na Kelebiji. Na farmi Žolta Dušnokija na Kelebiji obavljeno je gnječenje i siliranje kukuruza vlažnosti 32%, a zatim i punjenjeu hermetički zatvorene vreće, tzv. “kobasice”. Ova kvalitetna stočna hrana namenjena je ishrani svinja.  Procesu rada prisustvovali su i stručnjaci firme ISV, koja se bavi distribucijom gnječilica finskog proizvođača “Murska”.  Punjenje …

Opširnije »

MIKOTOKSINI u živinarstvu i njihov uticaj

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u

MIKOTOKSINI u živinarstvu – Potcenjen efek?t mikotoksin?. Imuni sistem životinje osl?bljen k?d? je hr?n? kont?minir?n? mikotoksinim?. Oni u niskim koncentr?cij?m? im?ju efek?t n? strukture i funkcije t?nkog creva pa se s?mim tim se sm?njuje ?psorpcija nutritijenata i efik?snost v?kcin? i drugih lekov?. Posledice kont?min?cije živine mikotoksinima može biti ve?i nego što je prvobitno mislio. Direktn? štet? se ?esto ogled? u …

Opširnije »