Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 32)

Stočarstvo

Proizvodnja kvalitet ovčijeg mesa – kako?

proizvodnja kvalitet

Proizvodnja  kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca, koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: faktore nasledne osnove; faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvaljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na veću i kvaletniniju proizvodnju mesa. Ove rase se …

Opširnije »

Senaža osnovni preduslovi za uspešan rad

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Senaža osnovni preduslovi – Senažiranje se sastoji u spremanju i čuvanju krme (travne, travno-leguminozne smese, krme višegodišnjih leguminoza) sa sadržajem vlage 45 do 55 %. Krmni usev za spremanje senaže treba kositi, po mogu?nosti pre podne (8 do 14 sati) ili predveče, ostaviti na suncu 3 do 4 sata pa i 6 do 8 sati a nekad i više, odnosno …

Opširnije »

Kvalitet ljuske jajeta odredjuje kalcijum

kvalitet ljuske mitarenje v

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarskoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. česti su defekti ljuske jajeta zbog kojih može doći do ekonomske štete u proizvodnji jaja. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranljivim materijama, posebno …

Opširnije »

SILIRANJE perka i njegovo veštačko sušenje

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

SILIRANJE perka. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i velike količine atmosferskih padavina  mnogi radovi u polju su zaustavljeni i onemogućeno je iskorišćavanje zasejanih biljaka. Poljoprivrednici se suočavaju sa viškovima zelene krme koju ne mogu pravilno iskoristiti. Krmna repica (Perko) je novija krmna biljka. Po vremenu stasavanja u nizijskom području spada u prvu grupu biljaka uz repicu, ogršticu i krmni kelj i …

Opširnije »

BOLESTI OVACA, preventiva i lečenje životinja

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca paraziti kod ovaca

Bolesti ovaca  – Kamenčići  u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi   nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli …

Opširnije »

Zdrava voda u stočarstvu je uslov dobrih rezultata

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Zdrava voda u stočarstvu –  Voda vazduh i hrana su tri osnovna i nezamenljiva činioca za održavanje života, produktivnosti i zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, njene starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika. Potrebe u vodi zavise od niza činilaca i to vlažnosti vazduha, temperature vode, vrste hrane, produkcije mleka itd. …

Opširnije »

BIODINAMIČKA poljoprivreda poseban način proizvodnje

žičnjaci skočibube korovi u

Biodinamićka poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio ćuveni austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner poćetkom dvadesetog veka. Osnovna Štajnerova teza je bila postojanje „životne sile“ u poljoprivrednim kulturama i zemljištu. Ove „životne sile“ se umanjuju i gube primenom pesticida i veštaćkih đubriva, a podstiču takvim uzgojom biljaka i životinja koji sledi ustaljene prirodne tokove. Ovaj vid poljoprivrede uključuje …

Opširnije »

MLEČNOST krmača uslovi za kvalitet mleka-ISV

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

MLEČNOST krmača – Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti krmača je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati. Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na pboljšanje mlečnosti. Prasad sisaju veoma ?esto. U prvih 24 časa 20-25 …

Opširnije »

Ovce dnevna potreba za vodom pet litara

ovce uzgoj đubrivo šuga kombinovanje silaže jagnjad za tov

Ovce dnevna potreba za vodom. Voda čini preko 50% telesne mase organizma odrasle ovce. Pojedina telesna tkiva ovaca sadrže 70-90% vode. Iz tog razloga ovce imaju značajne zahteve u vodi, koje se tokom jednog dana kreću prosečno 5 l. Voda je neophodna za normalno odvijanje svih telesnih funkcija. Nedovoljno snabdevanje vodom dovodi do poremećaja u organizmu i do smanjenja proizvodnje,  …

Opširnije »