Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov

Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov

Kontrola rasta pilića – Za proizvodnju mesa koriste se teške linije kokoši, mada se sve češće za tu namenu koriste izlučene kokoške nosilje i petlovi. Tov se može sprovoditi na tri osnovna načina:

  1. ekstenzivni,
  2. poluintenzivni i
  3. intenzivni.

Brojlerski tov danas se uglavnom organizuje na specijalizovanim farmama.

Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov

Da bi proizvodnja bila profitabilnija treba se držati osnovnih principa takve proizvodnje. Istraživanja u ranijem periodu su pokazala da faktori u vreme inkubacije mogu imati dalekosežne efekte na rani razvoj embriona, odnosno na razvoj unutrašnjih organa i imuniteta, a time i na proizvodne osobine novoizleglih pilića. Osnovni ciljevi kontrole rasta brojlera je omogućiti svakom jatu da dostigne živu vagu i homogenost u skladu sa tehnologijom uzgoja i obezbeđivanje efikasnog dostizanja finalnog proizvoda.

Kontrola rasta može se postići direktnim kontrolisanjem uzimanja hrane. Ovaj metod se zasniva na primeni restrikcije svetla čime se ograničava količina svetla i uzimanje hrane. Ovaj metod je koristan kod ekstenzivnog uzgoja živine-individualnih gazdinstvima, pri čemu se pilići tove do većih težina (>2,5 kg). Sporiji rast u ranom period doprinosi boljim proizvodnim osobinama, boljem kvalitetu mesa i udelu pojedinih partija mesa.

Tehnika izmene rasta su razvijene da zadovolje najčešće zahteve potrošača, a u manjoj meri i prerade. Osnovni metodi primenjene tehnike izmene rasta sastoje koji se koriste su nutricionistički-kontrola uzimanja hrane i hranljivih materija i svetlosni program-smanjen pristup hrani. Tehnika se sastoji u tome što se kontroliše svakodnevna potrošnja hrane, a merenje pilića se sprovodi 14 dana i 21 dana. Prilikom svakog merenja treba težiti smanjenju težine do 10% u period do 14 dana starosti, a nakon 21 dana smanjenju težine od 5% u odnosu na tehnološke normative.

Količina hrane koja se daje pilićima teške linije nije direktno kontrolisana, odnosno ishrana je po volji ‘’ad libitum’’, ali se preko svetlosnog programa indirektno kontroliše. U prvih 6 dana starosti svetlosni interval je 23 h, dok se u narednom period do 21 dana starosti smanjuje na 18 h. Nakon izvršenog merenja i ukoliko je došlo do redukcije rasta, povećava se na 20h dnevnog osvetljenja do 28 dana starosti, a u narednom period, odnosno do momenta klanja, na 23 h dnevne svetlosti. Rezultat ovog metoda je produženi period tova, udeo patija mesa I kvaliteta je veći, potrošnja hrane po kg. žive vage je u granicama tehnoloških normative.

Dipl.inž. Slavko Mladenović

foto>pixabay.com

Kontrola rasta pilića

Pročitaj i ...

crvena detelina amonijačni rastvor lucerka

Lucerka i crvena detelina, izbor zemljišta

Najvažnije leguminoze kod nas, lucerka i crvena detelina sa prinosom od 18 tona po hektaru.