Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

kukuruz

Savremeno stočarstvo se zasniva na intenvnom uzgoju i koriste se koncentrati njihov sastav – Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskimm sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obično zastupljena u obliku skroba, šećera i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja.

U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i različitih drugih dodataka, nastaju industrijski proizvedene smeše koncentrata.

U grupu zrnastih hraniva koja se koriste pri proizvodnji smešâ spadaju žitarice (kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž), leguminoze (soja, grašak, lupina, stočni bob, kikiriki), kao i druge biljne vrste (suncokret, pamuk, uljana repica i dr.).

Grupi sporednih proizvoda prehrambene industrije pripadaju sporedni proizvodi industrije ulja (uljane sačme i pogače soje, suncokreta i uljane repice), mlinske industrije (mekinje, obično pšenične, ređe drugih žitaricâ), industrije skroba (gluten, najčešće kukuruzni), industrije piva (pivski trop i pivski kvasac) i proizvodi industrije šećera (rezanci šećerne repe: sveži, suvi ili silirani i melasa).

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

Hraniva životinjskog porekla (kao sporedni proizvodi prehrambene industrije) su, u većini zemalja sa razvijenim stočarstvom, zabranjena u ishrani preživara zbog mogućnosti prenošenja opasne bolesti „ludih kravâ” ili BSE (Bovine spongiform encephalophaty). Iz istog razloga, zabranjena su i kod nas (Službeni list SR Jugoslavije, 2001). Izuzetak je mleko u prahu koje se koristi pri spremanju zamenâ za mleko za podmladak preživara.

Od mineralnih hraniva, pri spremanju smešâ koncentrata najviše se koriste stočna kreda (kalcijum – karbonat), mono – i dikalcijum – fosfat, a ostala jedinjenja ređe.

POWER MILK /  Sirovinski sastav: vitamini, mikro i makro mineralne materije, antioksidansi i biljni nosač. Očekivani hemijski sastav: magnezijum 6,70%, natrijum 1,27%, kalcijum 11,66%, fosfor 8,81%, vitamin A 900.000,00 IJ/kg, vitamin D3180.000,00IJ/kg, vitamin E IJ/kg 4.000,00, cink (E6) 6.399,91 mg/kg, gvožđe (E1) 833,58 mg/kg, mangan (E5) 5.400,03 mg/kg, bakar (E4) 1.099,95 mg/kg, jod (E2) 60,01mg/kg, selen (E8) 27,00 mg/kg, antioksidansi 3.600,00 mg/kg i arome 300,00 mg/kg. Antioksidansi : BHT i etoksikvin. Sadrži još kobalt (E3).

ISV  Subotica :  Tel/fax: +381 24 410 0027: www.isv.rse-mail: office@isv.rs

Kao dodaci smešama koncentrata koriste se materije sa hranljivim svojstvom (urea, vitamini, mikroelementi, protektirane aminokiseline i masti) i različiti dodaci u cilju preveniranja i optimiziranja fizioloških procesa (puferi i baze, anjonske soli, monensin, kvasci i gljivice, adsorbenti mikotoksina)

Smeše koncentrata za goveda (ali i ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne, dopunske-­proteinske smeše i predsmeše minerala i vitamina. Smeše koje se proizvode za ishranu kravâ i koje se mogu stavljati u promet prema Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2000) i Pravilniku o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2001) su:

 1. Potpuna smeša za krave muzare (12 % ukupnih proteina – UP)

2. Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara mleka na dan (15 % UP)

3. Potpuna smeša za krave muzare iznad 20 litara mleka na dan (18 % UP)

4. Dopunska smeša za krave muzare (30 % UP) i

5. Potpuna smeša za visoko steone junice i zasušene krave (14 % UP).

Potpune smeše za goveda bi trebalo da svojim sastavom omoguće dopunu osnovnog obroka na bazi kabastih hraniva. Uloga dopunskih smeša je, da svojim hemijskim sastavom, odnosno, visokom koncentracijom proteina, vitamina i minerala, dopune osnovni obrok na bazi kabaste hrane i ugljenohidratnih (najčešće zrnastih) hraniva. Predsmeše (premiksi) služe za proizvodnju potpunih i dopunskih smešâ.

Proizvode se dve vrste predsmeša, kao 1 %-ne i 3%-ne. Prve obezbeđuju neophodne vitamine i mikroelemente, a druge vitamine, mikro i makroelemente u obrocima ili smešama.

Neđeljko Pipović, dipl.ing.

Pročitaj i ...

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Uzgoj svinja uslovi za ostvarenje uspeha

Uzgoj svinja ima svoje oscilacije tokom sezone, ali ako ispunimo uslove mogućnost zarade je veća.

Leave a Reply