Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Balansirana ishrana siguran prinos kod svinja -ISV

Balansirana ishrana siguran prinos kod svinja -ISV

vešta?ko osemenjavanje
Balans ishrana

Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka pored energije, proteina odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti dopunske koli?ine vitamina i mikroelemenata.         U smešama se vitamini i mikroelementi, uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju permiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim koncentracijama vitamina, mikroelemenata i drugih hranljivih materija kao i ostalih dodataka koji služe za izradu potpunih i dopunskih smeša za razli?ite kategorije životinja.

  Starter BOCM i 6122

Smeša sa premiksom 6122 3,5% primenjuje se kod prasadi nakon predstartera oko 40-og dana života pa sve do 25 kg telesne mase.

1./ Specijalno pripremljene komponente (kuvane žitarice i full fat soja)

2./Zbog visokog sadržaja aminokiselina vitamina i mikroelemenata pozitivno uti?e na imuni sistem prasad

3./ Visoka konzumacija hrane i visoki dnevni prirasti 4./Smanjuje stres nakon zalu?enja

VIŠE: http://www.isv.rs/index.php/sr/akcija/10-gratis

          Vitamini su esencijalne organske supstance neophodne za normalno zdravlje, porast i reprodukciju svinja. Mineralne materije u?estvuju u gotovo svim metaboli?kim procesima i imaju mnoge važne funkcije u organizmu. U savremenim objektima, gde se svinje drže u zatvorenom prostoru i na betonu sve ve?a se pažnja posve?uje potrebama u vitaminima i mikroelementima.

      Balansirana ishrana siguran prinos kod svinja

  Kada govorimo o dnevnim potrebama u vitaminima i mikroelementima, postoje takozvane minimalne potrebe gde se ne retko javlja deficit nekog vitamina ili mikroelementa što dovodi do pada proizvodnje. Zbog toga se preporu?uju optimalne potrebe za intenzivnu proizvodnju što ?e manifestovati pozitivne efekte kod odre?ene kategorije svinja. Nasuprot tome pove?ane koli?ine iznad optimalnih potreba dovode do suficita ovih hranljivih materija a smim tim ?ak i do nepoželjnih efekata kod životinja.

Koriš?enjem vitaminsko mineralnih predsmeša postižu se pozitivni efekti koji se manifestuju: boljim dnevnim prirastom, ve?om konzumacijom hrane, tako?e i dobrom konverzijom hrane što je i krajnji cilj intenzivne proizvodnje tovljenika.

   mr Dejan Ran?elovi?

Balansirana ishrana

Pročitaj i ...

crvena detelina amonijačni rastvor lucerka

Lucerka i crvena detelina, izbor zemljišta

Najvažnije leguminoze kod nas, lucerka i crvena detelina sa prinosom od 18 tona po hektaru.