Tuesday 10.12.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Uljana repica stabilan prinos, dobra cena

Uljana repica stabilan prinos, dobra cena

baner dekalbUljana repica stabilan prinos – Uljana repica spada među tri najznačajnije uljane kulture na svetu a u pojedinim zemljama u kojima se zbog klimatskih uslova nemogu gajiti druge predstavlja i najvažniju uljaricu. Poseban značaj zauzima u proizvodnji tzv. bioobnovljivih izvora energije,biogoriva, bioetanola odnosno biodizela.

Uljanu repicu treba obavezno gajiti u plodoredu. U slučaju uzgoja u monokulturi postoji opasnost od pojave štetnika (Buvač, razne pipe, sovice) kao i bolesti (alternarije, sklerotinia). Ne treba je gajiti ni poslije  suncokreta, soje, graška, mahunarki, detelina jer je podložna bolestima i insektima koji prezimljavaju u ostacima tih kultura.

S obzirom da se uljana repica seje rano u jesen najbolji predusevi su kulture koje rano napuštaju zemljište (rani krumpir, povrće, strnina). Sama repica je dobar predusev za sve ratarske kulture s obzirom da rano napušta zemljište.

baner dekalbPriprema zemljišta za repicu počinje odmah posle skidanja pšenice-ljuštenjem strnjišta. Ova mera se obavlja na 10 cm. dubine i ima za cilj presecanje kapilarnih pora kako bi se sprečilo isparavanje vode iz tla, jer ta vlaga je potrebna za provociranje klijanja semena korovskih biljaka kako bi se kasnije dubokim oranjem uništili. Treba izbegavati paljenje žetvenih ostataka jer se tako uništava flora i fauna na 20-25 cm.dubine, koja je mnogo bitna za razgrađivanje žetvenih ostataka.

Osnovna obrada zemljišta za uljanu repicu se obavlja na dubini od 20-30 cm. zavisno o vrsti zemljišta. Ona je osetljiva na plitko oranje. Duboko oranje treba izvršiti najmanje tri nedelje pre setve da bi se zemljište sleglo. Nakon oranja obavezno zatvoriti brazde kako bi olakšali predsetvenu pripremu.

Predsetvena priprema je od velikog značaja zato što treba napraviti rastresit površinski sloj jer seme uljane repice je sitno kako bi mu omogućili najbolje uslove za klijanje i nicanje. Seme se polaže na 2-3 cm.dubine a veličina grudve nebi smela biti veća od 3 cm. Najpogodnije oruđe za predsetvenu pripremu je kombinovani Setvospremač.

Uljana repica stabilan prinos, dobra cena

Uljana repica dobro reagira na primenu i organskih i mineralnih đubriva.Za prinos od 3000 kg.potrebe u hranivima su sledeće: N-210 kg, P-75 kg, K-300 kg.To znači da za svakih 100 kg semena repici treba osigurati 7 kg N, 2,5 kg P i 10 kg K. Ukupne koli?ine P i K treba osigurati pre oranja pola i pre sjetve druga polovina. Od ukupne količine N 1/3 primeniti predsetveno a ostale 2/3 u vreme prolećnog porasta (krajem februara) .Primena prevelike količine N u jesen dovodi do bujnog rasta biljke pa se biljke slabije “kale” i nespremne ulaze u zimu.U tom slučaju stablo je vrlo nežno i biljke stradaju pri dužim golomrazica.

Za setvu se mora upotrebiti kvalitetno deklarirano seme.Optimalni rok setve je od 1-20 septembra.Nije dobra ni rana a ni kasna setva.Seje se u redove sa međurednim razmakom od 20 – 30 cm. ali najčešći je razmak 25 cm. zato što se koristi žitna sejačica gdje se zatvori svaka druga lula.

Potrebna količina semena je do 3 kg / ha i treba osigurati 60-65 biljaka / m2 nakon nicanja ili 50-55 biljaka / m2 u  kombajniranju.S obzirom da je seme repice vrlo sitno dubina se kreće od 1,5 do 2,5 cm.U praksi veći je problem sa predubokmo nego sa preplitko setvom.

Uljana repica je osetljiva na konkurenciju prije svaga širokolisnih korova kao što su: palamida, tatula i dr. Stoga je od velike važnosti izvršiti njihovo pravilno suzbijanje.Takođe je osetljiva na neke vrste štetočina kao što su: repičin sjajnik, repičin buvač, repina pipa i zato je vrlo bitan tretman protiv ovih štetnika.

 Na biljkama uljane repice se mogu pojaviti i bolesti kao što su: plamenjača, mrka pegavost lišća, bele truleži i dr.

Pčele su mnogo važne za oprašivanje uljane repice. Ona cveta poslije jabuke. U našim regijama počinje cvetati oko 1-og maja.S obzirom da se nektar obrazuje neprekidno pčele mogu da posećuju jedan cvet nekoliko puta.Sa jednog hektara može se skupi 80 kg. meda.

Kao i kod svih ratarskih kultura tako i kod uljane repice žetva predstavlja vrlo odgovoran posao.Pošto uljana repica na kraju vegetacije vrlo brzo dozreva to je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve.Na temelju mnogobrojnih istraživanja repicu je najbolje žeti u fazi tehnološke zrelosti kad je seme u plodovima uglavnom smeđe boje i tvrdo.

Žetva se obavlja žitnim kombajnima kada vlaga u zrnu padne ispod 13%. Na kombajnima se moraju uraditi određene adaptacije.S obzirom da najveći gubici nastaju na hederu udarom vitla ono se može skinuti, smanjiti mu se broj okretaja ili čelićni prsti da se poskidaju.Minimalni gubici se postižu pri položaju vitla u poziciju S (maksimalno nazad ) i kinetičkom koeficijentu 0,85.Preporučuje se produženje stola hedera da bi se sakupilo što više prosutog semena. Broj okretaja bubnja treba biti što manji ispod 500 okretaja / min. a sita bi trebali biti promera 3,5-5,0. Ja?ina vetra se reguliše tokom žetve i zavisi od vlažnosti useva.

Pripremio: Erić Ivan, dipl.inž. ratarstva

foto pixabay.com

Uljana repica stabilan prinos  

Pročitaj i ...

organsko đubrivo kalcizacija u zimu

Kalcizacija u zimu, bolji prinosi na leto

Hladno vreme je pravi trenutak da jeuradite, kalcizacija u zimu ima svoje prednosti.