Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » ULJANA repica gajenje – dobra setva uslov dobiti

ULJANA repica gajenje – dobra setva uslov dobiti

ULJANA repica gajenje –  Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore područja kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.

Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. Ne treba je gajiti ni iza gorušice, suncokreta, soje, graška, mahunarki i deteline jer je podložna bolestima i insektima koji prezimljavaju u ostacima tih kultura. Najbolji predusevi za uljanu repicu su oni koji ostavljaju dosta vremena za kvalitetnu pripremu zemljišta. S obzirom da se uljana repica seje rano s jeseni izbor preduseva nije veliki. Najbolji predusevi su rani krompir i rano povrće,i strna žita.

ULJANA repica gajenje – dobra  setva uslov dobiti

.Osnovna obrada: Od vremena i načina izvođenja osnovne obrade u velikoj meri zavisi prinos semena. Osnovna obrada zemljišta za uljanu repicu obavlja se na dubini od 20 – 30 cm, u zavisnosti od tipa zemljišta. Uljana repica je veoma osetljiva na plitko obrađeno zemljište jer ima vretenast nerazgranat koren koji duboko prodire u zemljište, a ne formira adventivne korenove. Duboko oranje treba izvršiti najkasnije tri nedelje pre setve da bi se zemljište sleglo.. Nakon oranja obavezno treba zatvoriti brazde i poravnati površinu jer se time olakšava predsetvena priprema.

Predsetvena priprema: Predsetvena priprema bi trebalo da omogući dobijanje setvenog sloja mrvičaste strukture kao i uništitavanje izniklih korovskih biljaka i klijalih semena korova. Treba iz-begavati setvu u sveže poorano zemljište. Setva u takvo zemljište je otežana i nekvalitetna pa su nicanje i raspored biljaka u redu neujednačeni.

Đubrenje: Blagovremena, primena mineralnih đubriva je osnovni preduslov za postizanje visokih i sta-bilnih prinosa. Ukupne potrebe uljane repice, u toku vegetacije, za pojedinim hranivima za prinos od 3000kg/ha su: azot (N) 210 kg, fosfor (P2O5) 75 kg, kalijuma (K2O) 300 kg. To znači da za svakih 100 kg semena repici treba obezbediti 7 kg azota, 2,5 kg fosfora i 10 kg kalijuma. Ukupnu količinu fosfora i kalijuma treba unetii pre osnovne obrade zemljišta.. Od ukupne planirane količine azota 1/3 treba uneti u zemljište predsetveno, a 2/3 u vreme prolećnog porasta (krajem februara – prihranjivanje). Primena prevelike količine azota u jesen utiče na prebujan rast pa se biljke slabije ”kale” (pripremaju za zimu). Potrebe uljane repice za azotom, u prolećnom periodu, su najveće i iznose oko 100 kg/ha.

Setva: Za setvu se mora upotrebiti kvalitetno seme. Optimalni rok setve u našim uslovima je 1. do 20. septembar. Vremenom setve se podešava stepen razvijenosti biljke u kojem će najbolje prezimeti. Na prinos semena se nepovoljno odražava i prerana i prekasna setva.

Kod prerane setve razvije se u toku jeseni prebujan usev kod kojeg se izduži epikotil stabljike i takve biljke su neotporne na zimske nedaće. Međutim, još negativniji uticaj ima prekasna setva. Tada biljke ulaze u zimu nedovoljno razvijene, s malo rezervnih materija u stabljici i korenu pa lakše izmrzavaju, sporije se regenerišu u proleće, kasne u porastu, a što se sve odražava na smanjenje prinosa.

Repica se seje u redove sa međurednim razmakom 20-30 cm. Značajnu ulogu u postizanju prinosa kod uljane repice ima i sklop biljaka. Kod retkog sklopu biljke su sklone jačem grananju što donekle zamenjuje nedostatak biljaka, dok kod preguste setve dolazi do izduživanja stabljika i takve biljke su sklone poleganju, ali ih je lakše kombajnirati nego razgranate u retkom sklopu. Za optimalan sklop neophodno je da se za svaku sortu odredi potrebna količina semena za setvu. primenom sledeće formule:

Ks= Bb x M x 100 / K x %

Ks = količina semena, Bb = broj biljaka na m2, M = masa 1000 semena u g., K = klijavost, %= čistoća

 

Potrebna količina semena, zavisno od sorte, kreće se od 2,5 – 3,5 kg/ha i treba da obezbedi 60 do 65 biljaka na m2 posle nicanja ili 50-55 biljaka na m2 u žetvi. S obzirom da je seme uljane repice veoma sitno dubina setve kreće se 1,5-2,5 cm.

Kod izbora sorte posebnu pažnju treba posvetiti sortama dupli nulaši ”00”, jer su se u praksi pokazale kao najprinosnije sorte.

Jorgovanka Vlajkovac, dipl. ing.

PSSS Požarevac

foto dekalb.rs

Uljana repica gajenje

Pročitaj i ...

ambrozija niče

Ambrozija – uporan korov šteti usevima

Sasecite je na manje od 5 centimetara ili iščupajte iz korena, jer je ambrozija sad u cvetanju.