Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Silaža cele biljke daje najviše prinosa

Silaža cele biljke daje najviše prinosa

Uzgajivači stoke moraju obezbediti hranu za stoku, najbolje je da to bude silaža cele biljke – ako kukuruz nije dobro podneo sušu, nema dovoljno oplodjenih klipova – možda je jedino rešenje silaža cele biljke. Žetva kukuruza za silažu odlikuje se visokim troškovima i ima značajan uticaj na visinu prinosa i kvalitet proizvoda. Tu je potrebno uskladiti dinamiku žetve sa dinamikom transporta i spravljanja silaže jer silaža treba da se spravi u što kraćem roku.
Optimalni agrotehnički rok pri spravljanju silaže dosta je kratak za jedan hibrid posejan u jednom roku. Žetvu treba početi onda kada se 30% biljaka nalazi u voštanoj zrelosti i kada stablo sadrži 63-72% vlage. Ukoliko se žetva obavi  pre  ili posle ovog roka prinos i kvalitet se smanjuju. Kvalitet rada pri izvođenju ovog procesa ocenjuje se prema visini  kosidbe, dužini seckanja biljke i količine zemljišta izmešanog sa biljnom masom, kao i visinom gubitka prinosa.

Priprema rada za žetvu silažnog kukuruza dosta je složena  zbog toga što se proces mora izvesti u relativno kratkom agrotehničkom roku, što se koriste složene i skupe mašine kod kojih često dolazi do kvara i zastoja u radu, zbog potrebe da se uskladi  vremenski i prostorno dinamika žetve, transporta i siliranja.

Jedan od ključnih zadataka u okviru priprema rada koji se mora rešiti jeste utvrđivanje broja transportnih agregata. Ovaj proces se ne može izvoditi po noći, kiši i po jako vlažnom zemljištu.

Silaža cele biljke daje najviše prinosa

Optimalna brzina kretanja pri radu sa jednorednim  ili dvorednim kombajnima je 5-7 km/h , a sa trorednim 2-4 km/h. Ono zavisi u velikoj meri od visine prinosa, propusne moći kombajna, jačine motora, i poravnatosti zemljišta.

Prema ispitivanjima normi učinka za sedam časova rada pri radu sa jednorednim silažnim kombajnom, širine radnog zahvata 0,70 m, brzine kretanja 5-7 km/h, učinak  varira  od  1,45 – 1,93 hektara.

Za dvoredni kombajn, širine radnog zahvata 1,40 m, brzine kretanja 3-5 km/h, učinak je 2,75-3,30 hektara. Kod trorednih kombajna,  širine radnog zahvata 2,10 m, brzine 2-4 km/h, učinak je 3,3-4,3 hektara.

 Dragan Petrović, dipl.ing.

Radi izgradnje dovoljnog prostora za smeštaj silaže i senaže pored broja grla i njihovih potreba dobro je znati i masu biljnog materijala koja se skladišti, tj. prostor koji će zauzimati.
Vrsta silaže/senaže Masa 1*m3,/kg
Silaža biljke kukuruza (28-35%SM) 600-700
Silaža travno-leguminoznih smeša (28-35%SM) 500-600
Silaža lucerke (28-35% SM) 500-600
Silaža prekrupljenog klipa kukuruza (65-75% SM) 850-950
Silaža prekrupljenog zrna kukuruza (65-75% SM) 950-1050
Senaža travno-leguminoznih smeša (40-60% SM) 300-400
Senaža lucerke (40-60% SM) 300-400

Savetodavac Marina Gačić-PSSS Šabac

Pročitaj i ...

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije otpornost pšenice

Urea kao vrsta đubriva, njene osobine

Primena đubriva je važna, urea kao vrsta đubriva zastupljena je tokom pripreme za setvu, posle setve i tokom razvoja biljaka.

Leave a Reply