Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

Setva semena Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su tolerantnije na razne stresne uslove ( bolje se odupiru suši, niskim temperaturama, manje su podložne napadu bolesti i štetočina).

Setveni kvaliteti semena određuju se analizom prosečnih uzoraka koji se uzimaju iz partija pripremljenih za setvu (očišćenih, sortiranih i prosušenih semena). Partija semena se broji iz semena jedne kulture i sorte, jedne reprodukcije i kategorije sortne čistoće, iz semena gajenih u isto vreme i na jednom ili nekoliko polja sličnih po plodnosti i agrotehnici. Svaka partija ima svoj broj i potvrđuje se jednim dokumentom. Pravilno uzimanje prosečnog uzorka obavezan je uslov za ocenu setvenih kvaliteta semena. Maksimalno dozvoljena veličina partije semena svake kulture i veličina prosečnog uzorka utvrđeni su Pravilnikom o kvalitetu semena i sadnog materjala.

Najvažnije osobine semena od kojih zavisi uspešnost i profitabilnost poljoprivredne proizvodnje su

  1. čistoća semena,
  2. klijavost,
  3. energija klijanja,
  4. masa 1000 semena,
  5. zdravstveno stanje.

Seme se može smatrati čistim ako u njemu nema nikakvih stranih primesa. Za svaku ispitivanu vrstu mogu se izdvojiti četiri frakcije i to je –

1)  čisto seme,

2)  oštećeno seme,

3)  seme u kojima ima semena drugih gajenih vrsta i

4)  semena u kojima ima mehaničkih primesa.

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

Klijavost semena predstavlja sposobnost semena da klija u određenom vremenskom periodu i pod određenim uslovima. Cilj određivanja klijavosti je utvrđivanje količine semena sposobnih da obrazuju normalno razvijene klijance. Klijavost semena se utvrđuje testom klijavosti i izražava se u procentima. Ovo je jedna od najvažnijih bioloških osobina semena i na osnovu nje se može predvideti razvoj budućeg useva i njegova gustina. Klijavost je najvažniji parametar za određivanje količine semena za setvu. Postoje standardi kada je reč o granicama klijavosti ispod kojih se seme jedne vrste ne sme staviti u promet. Ako se seme ne iskoristi u jednoj godini, čuvanjem pod određenim uslovima, može sačuvati klijavost i nekoliko godina (npr. kukuruz i suncokret 4-5 god., repe 4 god. ..)

Energija klijanja je sposobnost da što više semena klija za što kraće vreme. Semena veće energije klijanja imaju brže nicanje, što znači da će u prvim fazama vegetativnog porasta ponići skoro istovremeno i ujedna?eno. Na taj način usev će steći početnu prednost i biti spremnije za negativni uticaj klimatskih faktora.

Pri određivanju kvaliteta semena za setvu određuje se masa 1000 semena koja je u tesnoj vezi sa krupnoćom semena, jer obično krupnija semena imaju veću masu. Međutim, to ne mora uvek biti tako – masa 1000 semena zavisi i od nalivenosti, jedrine i zdravstvenog stanja. Semena veće mase imaju obično bolje razvijenu klicu i daju razvijenije i otpornije biljke u početnim fazama razvoja.

Semenski materijal mora da bude zdrav i neoštećen od štetočina. Seme zaraženo bolestima i štetočinama ne samo da ima smanjenu vrednost kao semenski materijal već se može preneti i na zdravo seme.

Izborom prinosnih sorata i hibrida, setvom kvalitetnog semena kao i pravilnom i blagovremenom primenom svih agrotehničkih mera, poljoprivreni proizvođači imaju preduslove za dobijanje visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta.

Ljiljana Vuksanović

FOTO PIXABAY.COM

Setva semena

Pročitaj i ...

soja sorte gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

Krečnjak rešava probleme u razvoju biljaka

Optimalna pH reakcija zemljišta se postiže , na kiselim zemljištima, korištenjam krečnjaka.