Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva kukuruza – potrebni uslovi za uspešan početak

Setva kukuruza – potrebni uslovi za uspešan početak

Setva kukuruza je vrlo značajna operacija – pre svega odabir hibrida za određeno područje, treba odrediti gustinu useva zavisno od primenjenih agrotehničkih mera i agroekoloških uslova uzgoja, kao i odrediti vreme i dubinu setve jer je sve vrlo važno za postizanje visokih prinosa. Seme za setvu treba imati minimalnu klijavost 90%, čistoću 99%, vlažnost manju od 15% i da je nezaraženo.

Dorada semena kukuruza obavlja se u savremenim doradnim centrima gde se pored separacije i kalibracije obavlja i primarna zaštita odnosno tretman semena zaštitnim sredstvima. Standardno seme se tretira fungicidima a po potrebi može biti tretirano i insekticidima i djubrivima.

Tretirano seme iste kalibraže se pakuje u vreće u kojima se nalazi po 25.000 semena za jednu setvenu jedinicu. Setvu kukuruza bi trebalo otpočeti kada se zemljište na dubini setvenog sloja zagreje oko 10-12?C što uz povoljnu vlažnost omogućuje nicanje za 10 – tak dana.

U većem delu našeg proizvodnog područja optimalni rokovi setve su između 10 i 25. aprila. U pojedinim rejonima setva kukuruza je moguća i u prvoj dekadi aprila što omogućuje ranije klijanje i nicanje, bolje korištenje zimske vlage, ranije metličanja, svilanja, cvetanje i oplodnja pa se izbegavaju visoke temperature i suvi vazduh u najosjetljivijim fazama razvoja kukuruza. Sve to utiče da se postignu visoki prinosi, uz raniju berbu s manjim postotkom vlage, a i da se obrada i priprema zemljišta za pšenicu obavi na vreme. Ranija setva nosi i odre?ene rizike jer postoji opasnost od kasnih proletnih mrazeva.

U normalnim uslovima vlažnosti površinskog sloja zemljišta dubina setve kukuruza treba iznositi 5-7 cm, na lakšim tlima 6-8 cm.

Setva kukuruza – potrebni uslovi za uspešan po?etak

Setvu treba obaviti pneumatskim sejačicama koje osiguravaju visoku uniformnost setve – na ujednačenoj dubini s pravilnim razmakom u redu i gustinom setve skladno osobinama hibrida koji se seju. Visoki prinosi kukuruza se mogu ostvariti samo uz postizanje optimalne gustine odnosno optimalnog broja biljaka po jedinici površine.

Odgovarajuća količina semena omogućuje postizanje planirane gustine useva i izravno ovisi o nekoliko faktora:

1. Hibrida – zavisno od hibrida odnosno FAO grupe zrenja primenjuje se i različita količina semena za setvu, a raniji hibridi se obično seju u gušćem sklopu, jer imaju nižu i tanju stabljiku, manju lisnu površinu, slabije razvijen korenov sistem, pa zauzimaju manji vegetacioni prostor. Kasniji hibridi imaju dužu vegetaciju i veću biljnu masu, pa se seju u manjoj gustini sklopa.

2. Klimatskih faktora – u uslovima suve klime treba primeniti manje setvene norme, jer je potrebno ostvariti manji broj biljaka u odnosu na vlažniju (humidne) klimu. Međutim, ako se u uslovima suve klime vrši navodnjavanje, onda je potrebno ostvariti veću gustinu po jedinici površine, odnosno utrošiti više semena za setvu.

3. Osobina zemljišta – ukoliko je zemljište povoljnih fizičkih i hemijskih osobina, odnosno ima dobru proizvodnu sposobnost poželjno je povećati setvene normu.

4. Cilj proizvodnje – veća gustina biljaka je potrebna ukoliko se kukuruz gaji za silažu ili se skida u zrnu),

5. Načina setve – setvom mehaničkom sejačice utroši se više semena u odnosu na pneumatsku, koja je daleko preciznija.

6. Nivoa agrotehnike – kvalitetnija obrada zemljišta, intenzivno djubrenje, efikasna zaštita useva, navodnjavanje omogućuju povoljnije uslove za uzgoj biljaka pa i povećanu setvenu normu.

Gustina useva, odnosno broj biljaka po hektaru može uticati i na toplinski režim zemljišta, što je gušći sklop niža je temperatura tla, jer je smanjeno isparavanje vode s površine zemljišta. U pregusto sklopu biljke nemaju dovoljno vegetacijskog prostora, pa se pojavljuje loša oplodnja, jalovost, slabija čvrstina stabljike, povećan napad bolesti, a sve to smanjuje prinos. Nove generacije hibrida kukuruza omogućuju znatno gušće sklopove jer su selekcioner uspeli povećati otpornost na stres, povećati čvrstinu stabla i korena.

Ljiljana Vuksanović

PSSS Kragujevac

foto pixabay.com

setva kukuruza potrebni

Pročitaj i ...

soja sorte gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

Krečnjak rešava probleme u razvoju biljaka

Optimalna pH reakcija zemljišta se postiže , na kiselim zemljištima, korištenjam krečnjaka.