Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Robne rezerve plaćaju 18 din/ kg pšenice

Robne rezerve plaćaju 18 din/ kg pšenice

Robne rezerve plaćaju 18 din/ kg pšenice – otkupiće se 28.144 tona merkamtilne pšenice rod 2018. godine, domaćeg porekla. Sav posao će se odvijati putem Produktne berze AD Novi Sad. Pšenica će se otkupljivati od komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava,zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

 Gazdinstva moraju biti aktivna , registrovana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita ( osim pirinča), leguminoza i uljarica.

 Pšenica koja je predmet kupovine mora posedovati kvalitet prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta:

  1. hektolitarska masa min. 76 kg/hl,
  2. vlaga maks. 13 %,
  3. ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena merkantilne pšenice je 18,00 dinara /kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Da bi gazdinstvo konkurisalo za prodaju mora ponuditi minimalno 10 tona, a maksimalno 100 tona.

Zemljoradničke zadruge imaju uslov minimalne količine 20 tona, a maksimalno 150 tona.

Ovlašćeni  skladištar za merkantilnu pšenicu mora da ponudi minimalno 100 tona, a maksimalno 1.000 tona.

Robne rezerve

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

  • fotokopiju lične karte,
  • original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu).

Zemljoradnička zadruga i skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu su  u obavezi da dostave:

  • fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,
  • original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)
  • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari u obavezi su da dostave i:

potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,

– magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca

– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara koji je merkantilnu pšenicu primio.Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

– račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Svi koji žele da prodaju pšenicu saglasnu navedenom standardu kvaliteta mogu da kontaktiraju Produktnu berzu, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev od  10. 07.2018. godine,na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2018/

Sve informacije možete dobiti od  Direkcije, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, 3238-425 u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu.

foto pixabay.com

Robne rezerve

Pročitaj i ...

traktori sabijaju krediti rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018. traktori kite

Traktori sabijaju zemljište, čuvajte rastresitost zemljišta

Rastresito zemljište obezbeđuje lakšu obradu, manji utrošak goriva, više sačuvane vode po hektaru u zemljištu.