Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Poljoprivredne penzije – sve manji broj osiguranika

Poljoprivredne penzije – sve manji broj osiguranika

poljoprivredne penzije
poljoprivredne penzije

Poljoprivredne penzije – U novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine, novina za budu?e poljoprivredne penzionere je da ?e sada doprinose za penzijsko osiguranje upla?ivati samo jedan ?lan porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva.

 Naime, vra?ena je odredba iz 2003. godine, a koja je važila do 31. decembra 2010. godine, po kojoj je obavezno bio osiguran samo jedan ?lan, a ostali ?lanovi porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva samo ako podnesu zahtev. Ovo ?e omogu?iti da mnogi koji su upla?ivali sebi doprinose istupe iz PIO osiguranja. To ?e dovesti do smanjenja broja poljoprivrednika koji sebi upla?uju doprinose (1999. godine bilo ih je 481.000, a 2014. godine 161.000).

 Problem je još ve?i kad se sagleda broj onih koji primaju poljoprivredne penzije (1999. godine primalo je 196.000, a krajem 2014. godine 213.000 poljoprivrednika). Odnos poljoprivrednih penzionera i onih koji su 1999. godine upla?ivali doprinose bio je 1:2,5, a danas je 1:0,8.

 Osnovni razlog drasti?nom padu broja poljoprivrednih osiguranika je što je poljoprivredna penzija mala, i u proseku iznosi oko 10.600 dinara. U prošloj godini 3710 poljoprivrednih penzionera je primalo po 5.000 dinara mese?no, a najve?a poljoprivredna penzija iznosila je 62.380 dinara i prima je samo 68 poljoprivrednih penzionera.

Poljoprivredne penzije – sve manji broj osiguranika

 Oni poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove za prestanak uplate doprinosa za PIO mogu podneti zahtev da više ne žele sebi da pla?aju doprinose za penziju, a onda ?e dobiti rešenje kojim se utvr?uje da više nisu na spisku osiguranika.

 Prava iz PIO su: za slu?aj starosti – starosna i prevremena starosna penzija; za slu?aj invalidnosti – invalidska penzija; za slu?aj smrti – porodi?na penzija i naknada pogrebnih troškova; za slu?aj telesnog ošte?enja usled povrede na radu – nov?ana naknada; za slu?aj pomo?i i nege drugom licu – pravo na nov?anu naknadu za pomo? i negu drugog lica.

 Osiguranik sti?e pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja; kad navrši 45 godina staža osiguranja, a izuzetno za osiguranike žene kad navrše najmanje 15 godina staža osiguranja i u 2015. godini, 60 godina i šest meseci života, u 2016. godini, 61 godinu života i td. u skladu sa zakonom.

 Najniža osnovica osiguranja za poljoprivrednike za celu 2015.godinu iznosi 22.357 dinara, a stopa doprinosa je 26%.      

 I ovaj zakon ne daje odgovor šta sa onima koji nisu uplatili a i dalje ne pla?aju doprinose za PIO, a obaveze iz ranijih godina su im velike. Ipak, postoji zakon koji nalaže državi, odnosno Poreskoj upravi gonjenje i kažnjavanje prekršilaca poljoprivrednika koji ne pla?aju penzijski doprinos, a to je Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Njime se propisuje zakonska obaveza Poreske uprave da prinudno napla?uje dugove po socijalnom osiguranju poljoprivrednika. U praksi Poreska uprava još nije po?ela sa prinudnom naplatom dugova od poljoprivrednika po osnovu socijalnog osiguranja, jer to moramo priznati predstavlja tešku politi?ku odluku.

Autor: Živko Stefanovi? dipl.inž. savetodavac za agroekonomiju,

 PSSS ”Poljosavet” Loznica

Pročitaj i ...

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije otpornost pšenice

Urea kao vrsta đubriva, njene osobine

Primena đubriva je važna, urea kao vrsta đubriva zastupljena je tokom pripreme za setvu, posle setve i tokom razvoja biljaka.