Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Osiguranje regres za premiju osiguranja

Osiguranje regres za premiju osiguranja

Osiguranje regres – Način ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja u poljoprivrednoj  proizvodnji. Poljoprivredna proizvodnja po svojoj prirodi je veoma rizična i zavisi često od mnogih faktora koji se ne mogu predvideti, što veoma utiče na ostvarenje prinosa a samim tim i na smanjenje prihoda, kao i do velikih gubitaka u proizvodnji.

Imajući u vidu posledice koje do kojih bi došlo, Vlada Republike Srbije je u okviru Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, pored ostalih, predvidela je i  meru  regresiranja premije osiguranja u iznosu 40-45% od plaćene premije umanjene za iznos poreza.

Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, koji je kod društva za osiguranje osigurao:

1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa (ratarske kulture – žitarice i industrijsko bilje, povrtarske kulture; voćarske kulture, vinova loza i hmelj);

2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Maksimalni iznosi podsticaja su:

– za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara

– za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara

– za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara

– za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod 500.000 dinara

– za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine.

Uz zahtev se podnosi overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu o osiguranju izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, koja odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Dipl.inž.Slađana Petrić PSSS Čačak

foto pixabay.com

Osiguranje regres

Pročitaj i ...

traktori sabijaju krediti rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018. traktori kite

Traktori sabijaju zemljište, čuvajte rastresitost zemljišta

Rastresito zemljište obezbeđuje lakšu obradu, manji utrošak goriva, više sačuvane vode po hektaru u zemljištu.