Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

Kukuruz priprema zemljišta za nastupajuću setvu

silaža cele biljke
Kukuruz priprema zemljišta

Kukuruz priprema zemljišta. Pored ostalih agrotehni?kih mera i pravilnog odabira hibrida, za visok i stabilan prinos kukuruza potrebno je primeniti i takav sistem obrade koji obezbe?uje stvaranje povoljnih uslova za razvoj korenovog sistema. Od ovih mera velika uloga pripada osnovnoj obradi zemljišta. Od njenog izvo?enja zavisi i kvalitet ostalih operacija (predsetvena priprem, kvalitet setve, zaštita od korova i dr.).

Osnovna obrada ima za cilj da:

– akumulira vlagu iz zimskog perioda;

– rastresa i omekša zemljište, odnosno poboljša vodno-vazdušni, toplotni i hranidbeni režim zemljišta;

– omogu?i kvalitetno unošenje organskih i mineralnih ?ubriva i omogu?i efikasnu primenu i delovanje herbicida;

– ravnja zemljište i omogu?ava kvalitetniju setvu.

Vreme i na?in izvo?enja osnovne obrade za kukuruz zavisi od preduseva, tipa zemljišta i klimatske uslove rejona gajenja.

U našim uslovima naj?eš?i predusev kukuruzu je strnina, obi?no pšenica, tada se prvo obavi zaoravanje strništa, pa onda oranje na punu dubinu.

Ukoliko je kasni predusev, tada se obrada vrši u jednom potezu na punu dubinu, uz istovremeno zaoravanje biljnih ostataka.

Ako je predusev višegodišnja leguminoza (lucerka, detelina), treba izvršiti dva oranja, i to prvo pli?e u cilju uništavanja preduseva, a drugo oranje duboko, odnosno na potrebnu dubinu.

Dubina osnovne obrade ne bi smela da bude pli?a od 25 cm, osim na lakim, rastresitim zemljištima na kojima je mogu?a pli?a obrada.

Optimalno vreme izvo?enja osnovne obrade je u jesen (septembar, oktobar). U novembru i decembru jesenjh mrazevi su ?esta pojava, kao i obilnije padavine, tako da pa može do?i do delimi?nog smrzavanja i zabarivanja zemljišta, a time i do stvaranja nepovoljnih uslova za oranje.

U podru?jima sa vlažnom i hladnom klimom, na nagnutim terenima u cilju zaštite od erozije zemljišta osnovna obrada se obavlja u prole?e i po zna?aju i efektu se ne samo izjedna?ava sa jesenjim, nego je i bolje (naro?ito na nagnutim terenima).

dipl. ing. Svetlana Jerini?

Kukuruz priprema zemljišta za nastupaju?u setvu

Gustina useva je jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih prinosa. Visina i kvalitet prinosa kukuruza u direktnoj su vezi sa odre?ivanjem odgovaraju?e koli?ine semena za setvu jedinice površine, a da se postigne planirana gustina useva (broj biljaka po jedinici površine).

?inioci od kojih zavisi koli?ina semena za setvu su:

  • HIBRID – zavisno od FAO grupe zrenja menja se i koli?ina semena za setvu.
  • ZEMLJIŠTE – pove?ati normu setve ukolko zemljište poseduje povoljne fizi?ke i hemijske osobine (mogu?nost da sve biljke budu obezbe?ene sa potrebnim koli?inama hrane i vode).
  • SVRHA PROIZVODNJE – kukuruz gajen za siliranje i kombajniranje traži ve?u gustinu biljaka.
  • IZBOR SEJALICE – pneumatska sejalica – manje semena (preciznije), mehani?ka sejalica troši više semena.
  • AGROTEHNI?KE MERE – dobra obrada zemljišta, intenzivno ?ubrenje, kvalitetna zaštita useva, navodnjavanje stvaraju pogodne useve za gajene useve a to za sobom povla?i i ve?u normu setve.

Miodrag Simi?

PSSS Jagodina

Pročitaj i ...

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije otpornost pšenice

Urea kao vrsta đubriva, njene osobine

Primena đubriva je važna, urea kao vrsta đubriva zastupljena je tokom pripreme za setvu, posle setve i tokom razvoja biljaka.