Saturday 24.08.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova đubriva su Ca nitrat, Ca sulfat, Ca hlorid.

FitoFert CALCIUM ORGANO 30

Preparat u obliku vodotopivih kristala, sa maksimalnih 30% CaO. Namenjen je za folijarni tretman useva. On je u potpunosti helatiziran i lako transportabilan kroz list do plodova a iskorišćenje je potpuno. Ono što ga u potpunosti izdvaja od drugih preparata na bazi Caje potpuno odsustvo Nitrata i Hlorida. Naime, slični preparati su formulisani na bazi Ca Nitrata ili Hlorida. Iskorišćenje Ca iz ovih preparata je veoma malo, zato jer se kalcijum u njima nalazi u jonskom obliku, i lako se vezuje za anjone prisutne u zemljištu ili unutar biljaka. Takođe fertigacionom primenom CaNitrata dolazi do blokiranja Kalijuma i Fosfata u zemljištu što je još jedan od negativnih efekata. U slučaju tretiranja sa CaHloridom dolazi do fitotoksičnih reakcija biljaka na hlorni jon.

CALCIUM ORGANO 30 je izuzetno lako topiv, i meša se sa većinom sredstava za zaštitu bilja, sem bakarnih i alkalnih preparata. Takođe NE sme sa folijarnim đubrivima koja sadrže fosfate ili sulfate.  www.agromarket.rs Preparat se primenjuje u koncentracijama 0,2 – 0,4%.

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke

Kalcijum-hlorid, CaCl26H2O koji sadrži 18% Ca i vodi je dobro rastvorljiv i pre svega se koristi za folijarnu primenu.

Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.

Kalcijum-sulfat najčešće se koristi u obliku gipsa CaSO42H2O,sadrži 23% Ca u vodi je slabo rastvorljiv, a koristi  se za popravku zaslanjenih zemljišta.

Kalcijumova đubriva se najčešće koriste za popravku kiselih i alkalnih zemljišta. Kod nas je veliki problem sa kiselim zemljištima, ph od 4.5-5.5 u 90% slučajeva. Za popravku takvih zemljišta koriste se kalcijumova đubriva i ona se mogu podeliti na prirodna krečna đubriva i na industrijska krečna đubriva. Od prirodnih najznačajnija su: krečnjak, dolomit, lapor, pečeni i negašeni kreč. Krečnjak CaCO3, sadrži od 85 do 95% CaCO3 i od 0.5 do 2% MgCO3. Krečnjak je najefikasnije sredstvo za neutralizaciju kiselih zemljišta. Posle unošenja u zemljištu pod uticajem kiselosti zemljišta ili ugljene kiseline koja nastaje razlaganjem organske materije u zemljištu nastaje kalcijum- karbonat.

CaCO3 + H2CO3 ->Ca(HCO3)2

Kalcijum iz nastalog kalcijum-karbonata zamenjuje vodonikove jone na adsorptivnom kompleksu zemljišta, čime se neutrališe supstituciona kiselost i istovremeno smanjena hidrolitička kiselost zemljišta. Pečeni kreč CaO, sadrži od 75 do 90% CaO, deluje brzo u zemljišu, ali se zbog njegove visoke cene retko koristi kao materijal za kalcifikaciju. Posle unošenja u kisela zemljišta prelazi u kalcijum-hidroksid, koji zatim reaguje sa vodonikom vezan za adsorptivni kompleks zemljišta.

CaO  +   H3OH –> Ca(OH)2

Kalcijum u njivi 

Dolomit sadrži oko 54% CaCO3 i oko 46% MgCO3,a lapor od 40 od 75% CaCO3  i kao primesu glinu, pesak i 0.5% P2O5. Ovim prirodnim krečnim đubrivima istovremeno u zemljište se unosi i značajna količina Mg. Industriska krečna đubriva su većinom sporedni proizvodi određenih industrijskih tehnologija

Saturacioni mulj je sporedan proizvod industrije šećera, sadrži od 21-50% CaO i druge primese. Kalcijum sulfat CaSiO3 je odpadni materijal železara i sadrži oko 47% CaO i druge sastojke. Samo lako razgradljivi kalcijum silikati nakon unošenja podležu hidrolizi pri čemu nastaje kalcijum hidroksid.

Pepeo drveta, zavisno od porekla biljne vrste sadrži od 10 do 30% CaO i druge za biljke neophodne elemente. Pepeo biljaka deluje fiziološki alkalno.

PSSS Negotin dipl. ing. Vladica Stefanović

Pročitaj i ...

ambrozija niče

Ambrozija – uporan korov šteti usevima

Sasecite je na manje od 5 centimetara ili iščupajte iz korena, jer je ambrozija sad u cvetanju.

Leave a Reply