Tuesday 23.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » FOLIJARNO đubrenje za bolji rast biljaka

FOLIJARNO đubrenje za bolji rast biljaka

FOLIJARNO đubrenje   Za formiranje visokih i stabilnih prinosa  biljkama je potrebno istovremeno prisustvo svih proizvodnih faktora u optimalnim količinama: ugljen – dioksid, kiseonik, voda i mineralne materije.

Ugljen-dioksid i kiseonik biljke usvajaju iz atmosfere, a vodu i mineralne materije najviše iz zemljišta. Stanje biljnih hraniva u zemljištu je dinamično, podložno je čestim promenama koje zavise od inteziteta fizičkih, hemijskih i bioloških procesa. Zato ove promene moraju biti pod stalnom kontrolom čoveka što se postiže praćenjem plodnosti zemljišta i reagovanjem, unošenjem hraniva đubrenjem.

 Cilj đubrenja je snabdevanje gajenih biljaka onim hranivima kojih u zemljištu nema u dovoljnim količinama. Visina prinosa je limitirana upravno onim činiocem koji je zastupljen u minimumu, mada i višak hraniva može da utiče nepovoljno. Upravo dodavanjem pristupačnih biljnih hraniva u potrebnim količinama u obliku đubriva, mineralne materije prestaju da budu ograničavajući faktor biljne proizvodnje. Hraniva se mogu dodavati kao organska i kao mineralna đubriva, u čvrstom i tečnom stanju, preko zemljišta, folijarno i fertirigacijom.

 Folijarno đubrenje ili đubrenje preko lista zasniva se na saznanju da biljke mogu da usvajaju hraniva i preko lista i drugih organa. Folijarno prihranjivanje se prime- njuje kada je biljka formirala dovoljno veliku lisnu površinu koja će prihvatiti tu količinu hraniva. Konce- ntracija vodenih rastvora za folijarno đubrenje je razli?ita i zavisi od toga koje se đubrivo koristi, za koji usev, i da li se đubri mikro ili makro elementima.

 Mikro elementi se primenjuju u koncentraciji od 0,1-2%,  a makro elementi 4-7%. Veće koncentra cije mogu oštetiti biljke i dovesti do pojave ožegotina.

 Folijarno đubrenje je efikasnije pri hladnom vremenu i na hladnim zemljištima jer je tada aktivnost korena smanjena, ali zato u aridnim uslovima može imati nepovoljne posledice jer samo po sebi povećava potrebu za vodom.Mlade biljke bolje reaguju na folijarno đubrenje od starijih.Na plodnim zemljištima folijarno đubrenje je manje efikasno, a najveći efekat ova mera ima onda kada se na biljkama pojavljuju simptomi nedostatka nekog hraniva.

FOLIJARNO đubrenje    

 EkoBooster 2

ekobuster EkoBooster 2 je organsko eko-?ubrivo, u te?nom obliku, koje se može zajedno koristiti sa herbicidima ,insekticidima i fungicidima (sem sa preparatima na bazi bakra i sumpora).
EkoBooster 2 ubrzava transport hranljivih materija i svih metaboličkih procesa u bilci
– pojačava brojnost i aktivnost mikroogranizama u biljci
– ubrzava razvoj korenovog sistema
– pojačava usvajanje i transport hranljivih materija kroz biljku
– smanjuje potrebnu količinu vode za normalni razvoj biljke
– smanjuje zaslanjenost i toksičnost djubriva
– pročišćava vodu koju biljka usvaja i neutralizuje štetne materije koje dolaze iz atmosfere
– vezuje Ca, Mg, Fe, Al, akumulira i kasnije postepeno otpušta kao mineralizovane elemente koji služe kao izvor energije za rad mikroorganizama
www.ekopatent.biz

Obzirom da biljke preko lista brže usvajaju hranivo koje nedostaje nego preko zemljišta, folijarnim đubrenjem vrlo brzo se primećuju pozitivni znaci promena ali su oni kratkotrajni. Šta to znači?

 Folijarnim đubrenjem može se dati najviše 3 – 4 kg čistih N, P i K hraniva po hektaru i to sa nekoliko tretmana. S”obzirom da se zna da su potrebe biljaka u ovim hranivima daleko veće (potrebe pšenice za azotom su iznad 120 kg/ha, kukuruza 180 kg/ha) jasno je da se ovakim načinom đubrenja ne može u potpunosti obezbediti potre ba biljaka za hranivima.

Folijarna đubriva su efikasna tek kao dopunska đubriva, odnosno kad već imamo dobru ravnotežu hraniva u zemlji štu što se može postići isključivo organskim i mineralnim đubrivima i njihovim dodavanjem preko zemljišta. Danas se na tržištu mogu naći različita folijarna đubriva koja se bez problema mogu koristiti na svim gajenim biljkama, ali isključivo kao pomoć zemljišnim đubrivima.

Jorgovanka Vlajkovac, dipl.ing.

foto pixabay.com

FOLIJARNO đubrenje

Pročitaj i ...

traktori sabijaju krediti rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018. traktori kite

Traktori sabijaju zemljište, čuvajte rastresitost zemljišta

Rastresito zemljište obezbeđuje lakšu obradu, manji utrošak goriva, više sačuvane vode po hektaru u zemljištu.

Leave a Reply