Wednesday 26.06.2019.
Najnovije vesti
Početna » Mehanizacija » Traktor – pre i posle radne sezone – DELTA

Traktor – pre i posle radne sezone – DELTA

traktorTraktor – Tokom eksploatacije, mašine i oru?a izložene su razli?itim štetnim  nutrašnjim i spoljnim uticajima pa ih je potrebno zaštititi. Poljoprivredna mehanizacija zahteva redovno održavanje jer to je glavna mera zaštite koja uti?e na duži vek trajanja i na ispravan rad. Održavanju mehanizacije se nažalost još uvek ne pridaje dovoljno pažnje, pa smo svedoci da velika ve?ina naše mehanizacije završi svoj radni vek puno pre kraja svog amortizacionog perioda.

 Najve?e propadanje mehanizacija postiže se skladištenjem na otvorenom prostoru. Neadekvatnim skladištenjem svake godine se gubi minimum 5% pa i više od vrednosti. Zato je mehanizaciju najbolje držati u zatvorenim objektima ili bar u nadkrivenim prostorima.

 Nepravilno skladišten plug

 Najve?e probleme izaziva korozija odnosno „r?a“ usled koje metalne površine gube svoja svojstva, a time se uzrokuje propadanje delova i sklopova na mašini. Zaštita od korozije je konzerviranje, tj. premazivanje, uranjanje ili prskanje metalnih površina antikorozivnim zaštitnim sredstvom za tu namenu. Najve?u grešku pravimo kada želimo da uštedimo novac na uljima i mazivima za antikorozivnu zaštitu pa koristimo iskoriš?eno motorno ulje. Nikad ne koristiti „prera?eno ulje“ jer ono sadrži sumpornu kiselinu i druga štetna jedinjenja koja nagrizaju metal. Time dobijamo samo prividan efekat zaštite jer se ne pojavljuje crvenkast metalni oksid na metalnim površinama, ali zato nastaju ve?a ošte?enja metala koja golim okom ne možemo videti.

 Održavanje poljoprivredne mehanizacije razlikuje se u toku godine pa se može podeliti na:

 održavanje pre po?etka sezone (pred prole?ne radove)

  • održavanje u toku radova (sezona poslova)

  • održavanje po završetku radova (zimski period)

 Traktor – pre  i  posle radne sezone – DELTA

Pravilno skladištena mehanizacija

 Kada govorimo o održavanju pre po?etka sezone, važno je da u jesen, nakon završetka poslova pripremimo mehanizaciju za konzerviranje. Efekat neodržavanja ubrzo ?ete osetiti s obzirom na trošak kvarova koji ?e nesumnjivo nastati. Pored toga, treba ra?unati i na izgubljeno vreme zbog zastoja u radovima koji ?esto mogu da naprave i ve?e gubitke u ekonomskom pogledu zbog neblagovremeno obavljenih poslova na pripremi zemljišta, setvi i drugim operacijama kod kojih moramo strogo ispoštovati agrotehni?ke rokove.

 Prvi korak u pripremi mašine za prole?ne radove jeste dekonzerviranje, koje se sastoji u uklanjanju zaštite (?iš?enje, pranje), a neka specijalizovana sredstava za konzerviranje se ne moraju uklanjati jer i na dalje služe kao sredstvo za podmazivanje i zaštitu. Zatim sledi vizuelni pregled (provere ispravnosti), a u slu?aju da se ustanovi ošte?enje vrši se eventualna zamena ili popravka ošte?enih delova. Sledi zaštita od korozije farbanjem, podmazivanje i puštanje u probni rad. Ako se uo?e nepravilnosti u radu, mašina se podešava sve dok se ne dobije željeni u?inak. Obavezno koristiti originalne rezervne delove, jer oni daju sigurnost i pouzdanost, ali i garanciju. Vrlo je važno da se evidentiraju sve popravke i troškovi kako bi mogli pratiti rentabilnost svake mašine. Kada zaklju?imo da dalja ulaganja u mašinu nisu isplativa, mašinu je najbolje zameniti novom.

  Traktor kao jedan od mnogih mašina na gazdinstvu, zauzima klju?no mesto jer je on osnovna pogonska i vu?na mašina koji se koristi za izvo?enje složenih tehnoloških procesa u proizvodnji razli?itih poljoprivrednih proizvoda. Zbog njegove važnosti, ali i zbog cene koštanja, traktoru treba posvetiti posebnu pažnju pri održavanju i pravilnom rukovanju.

 Trenutno ?emo se bazirati na održavanju traktora pre po?etka rada, tj. puštanja u rad nakon zimskog perioda mirovanja. U tom periodu poželjno je da traktor postavimo na podmeta?e (klocne) zbog zaštite guma. Prilikom pripreme za rad, potrebno je prvo spustiti traktor na ravnu, tvrdu podlogu i proveriti pritisak u gumama. Akumulator koji smo pre zime demontirali kako bi ga držali u toplijim prostorijam dopuniti ukoliko je potrebno, proveriti nivo elektrolita koji mora biti 1 cm iznad plo?a-elektroda. Ukoliko nivo elektrolita nije dovoljan, dodati destilovanu vodu. Strogo voditi ra?una o polaritetu ( +,- ) pri montaži akumulatora na traktor jer u suprotnom možemo napraviti veliku štetu pogotovo na traktorima novije generacije gde nastaju ošte?enja elektronskih ure?aja ?ija je zamena veoma skupa.

 Tako?e treba proveriti nivo ulja u motoru, transmisiji i hidraulici traktora. Neophodno je i proveriti nivo ulja u pre?ista?u vazduha (traktori starije generacije) ili nivo zaprljanosti pre?ista?a vazduha i njihovu ispravnost kako bi motor zaštitili od usisavanja prašine. Ukoliko do?e do usisavanja prašine u motor dolazi do prekomernog habanja stublina i ostalih pokretnih delova motora za vrlo kratak vremenski period pa je neophodna generalna popravka motora. Zbog proverite sve cevi pre?ista?a, kao i fleksibilne (gumene) spojeve koji su skloni pucanju. U suprotnom možete do?i u situaciju da se izlažete trošku generalne popravke koji je nesagledivo ve?i u pore?enju sa cenom novog uloška pre?ista?a vazduha ili gumenog spojnog creva.

 Ukoliko postoji neki defekt u sistemu to ?ete najlakše utvrditi tako što ?ete pregledati ?isto?u nutrašnjosti usisne grane motora ili sprovodnih cevi usisnog vazduha posle pre?ista?a. Ako postoje naslage ?estica prašine na tim delovima, to je jasan pokazatelj da postoji problem u sistemu koji je neophodno otkloniti pre po?etka prole?nih radova.  Posuda te?nosti za hla?enje (najbolje da je antifriz) mora biti napunjena do oznake. Rezervoar goriva neophodno je držati dopunjenim do maksimuma kako ne bi došlo do korozije rezervoara u dodiru sa vazduhom. Tako?e, javlja se i kondenzacija vode iz goriva po zidovima rezervoara. Kapljice vode dodatno pomažu koroziju rezervoara ?ije ?estice završavaju u osetljivim sistemima za ubrizgavanje goriva i prave velika ošte?enja pumpe visokog pritiska i za?epljavanja injektora. Potrebno je obratiti pažnju na ?isto?u goriva, posebno ako se puni iz sopstvene cisterne. Zato preporu?ujemo nabavku pre?ista?a odnosno separatora nataložene vode i ne?isto?a u gorivu koji možemo montirati na cisterne za tankovanje goriva. Sli?ni separatori mogu se ugraditi i na sam traktor koji se montira izme?u rezervoara goriva i napojne pumpe motora.

 Završetkom ovih radova motor traktora se pokrene i pusti da se zagreje do radne temperature. To je znak da se motor ne pregreva i da je sve u redu. Pre po?etka sezone i puštanja u rad, na traktoru treba proveriti ispravnost ko?nica i sistema za upravljanje. Oni direktno uti?u na sigurnost i bezbednost pri rukovanju traktorom. Da bi rad s traktorom bio još sigurniji i udobniji, potrebno je sve ležajeve i zglobove podmazati tovatnom maš?u, a spojeve pregledati i zategnuti, ukoliko je potrebno.

 Poljoprivredna mehanizacija sastoji se od mnogobrojnih mašina, oru?a i aparata, koji u današnje vreme neprestanog napretka u tehni?kom i tehnološkom smislu, uti?u na visoke cene koštanja. Da bi opravdale tu cenu, svojom pouzdanoš?u, preciznoš?u, u?inkom i jednostavnoš?u u radu, potrebno ih je redovno održavati, a tako?e i pravilno rukovati njima. To jedino može posti?i ?ovek – rukovalac mašine, koji mora biti edukovan za rad sa skupom poljoprivrednom mehanizacijom. Deo te obuke obuhvata i na?in na koji kvalitetno i redovno možete održavati vašu mašinu. Od tako edukovanog rukovaoca možemo o?ekivati da ?e svoj posao obavljati odgovorno i sa zadovoljstvom, a rezultat toga bi?e ve?a proizvodnja, a samim tim i ve?i profit.

 Dipl.ing. Dejan Jeli?

 Delta Agrar

 Komercijalista – Rezervni delovi

Pročitaj i ...

konkurs za mlade podsticaji mladima

Kamatne stope za kredite u poljoprivredi 1-3 posto

Kupovina zemljišta, mehanitacije uz kamatne stope od samo jedan odsto? U maju nova šansa za mlade poljoprivrednike.

Leave a Reply