Saturday 20.04.2019.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Koren njegov značaj, korenske dlačice

Koren njegov značaj, korenske dlačice

korenKoren njegov značaj –  Jedna od osnovnih uloga korena je usvajanje mineralnih materija. Stoga su njegova fiziološka aktivnost i razvijenost od velikog značaja za obezbeđenje biljaka mineralnim materijama.  Životna aktivnost, građa, moćnost korenovog sistema zavisi od osobina biljaka i niza ekoloških činilaca. Apsorpcionu sposobnost korena u velikoj meri povećavaju korenske dlačice.

One mogu površinu korena da povećaju čak i za deset puta. Ona je različita kod pojedinih biljnih vrsta, kod nekih biljaka 70% ukupne površine korena čine korenske dlačice.

Tako, na primer, ukupna dužina korena kod ozime pšenice je oko 6 puta veća nego kod paradajza čiji je koren relativno siromašan u korenskim dlačicama. Mengel i Steff ens (1985) utvrdili su pozitivnu korelaciju između mase korena, gustine korena, kapaciteta zamene katjona, površine i dužine korena i ukupno usvojene količine kalijuma. Na značaj gustine korena (površina korena po jedinici zapremine zemljišta) u usvajanju jona ukazuju i Newman et al. (1973).

Između ukupne površine korena i intenziteta usvajanja jona nije u svim slučajevima utvrđena pozitivna korelacija, što je i razumljivo ako se ima u vidu složenost procesa usvajanja jona koji zavisi od niza drugih osobina korena. Na to ukazuju i rezultati ispitivanja Tišma i Kastori (1985), koji su na osnovu rezultata ispitivanja sa tri sorte graška, utvrdili da sorte u pojedinim periodima rasta i razvića, u cilju zadovoljavanja svojih potreba u kalijumu i drugim mineralnim materijama, manju dužinu korena nadoknađuju većim intenzitetom usvajanja po jedinici dužine korena.

Koren njegov značaj  

Smatra se da je za usvajanje jona mnogo značajnije da koren intenzivno raste, pošto na taj način brže dolazi u dodir sa novim, mineralnim materijama bogatijim delovima zemljišta. Kuhlmann i Barraclough (1987) navode da ozima pšenica može da usvaja 50% kalijuma iz podoraničnog sloja.  Povrtarske vrste, posebno one sa kraćom vegetacijom, odlikuju se kraćim korenovim sistemom, stoga su pretežno upućene na kalijum koji se nalazi u površinskom sloju zemljišta.

Utvrđeno je da seminalni, lateralni i nodalni korenovi, kao i pojedine zone korena različitim intenzitetom usvajaju kalijum i premeštaju u izdanak (Russell i Clarkson,1971, Marschner i Richter, 1973). Kalijum utiče ne samo na razvijenost korenovog sistema već i na njegovu anatomsku građu (Hecht-Buchholz i Marschner, 1970).

Sa stanovišta mineralne ishrane biljaka od velikog je značaja i životna aktivnost korenovog sistema. Korenov sistem u značajnoj meri može da izmeni hemijske (pH vrednost i dr.), biološke  (brojnost i sastav mikroflore), pa čak i fizičke osobine rizosfere, značajne sa stanovišta usvajanja mineralnih materija. Glass et al. (1981) je sa saradnicima utvrdio usku korelaciju između odavanja vodonika od strane korena u spoljašnju sredinu i usvajanje kalijuma kod 24 sorti ječma. Na osnovu navedenog, pomenuti autori smatraju da se sposobnost za usvajanje kalijuma može utvrditi na osnovu intenziteta odavanja vodonika.

Valentina Aleksić,

dipl.ing. melioracija zemljišta i voda

Pročitaj i ...

prodaja sa praga

Prodaja sa praga prilika za dalji razvoj gazdinstva

Prilika za legalan prihod - prodaja sa praga svog gazdinstva.