Wednesday 24.07.2019.
Najnovije vesti
Početna » IPARD » IPARD uslovi da biste mogli konkurisati

IPARD uslovi da biste mogli konkurisati

IPARD uslovi – Krajnji korisnici su poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava  fizička lica uključujući preduzetnike i pravna lica sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

IPARD uslovi da biste mogli konkurisati

Korisnici treba da:

– Potencijalni korisnik mora da dokaže ekonomsku održivost gazdinstva kroz biznis plan.

– Za investicije preko 50.000 evra neophodan je kompletan biznis plan u skladu sa formom pripremljenom od strane IPARD Agencije;

Za investicije ispod 50.000 evra potrebna je pojednostavljena verzija biznis plana;

– Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu aplikacije;

– Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena;

– Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz: završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede; iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u RPG); završen fakultet; završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu;

– Dokažu da nemaju neizmirene poreze i doprinose, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državnim i organima lokalne samouprave u trenutku podnošenja prijave;

– Pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova; u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;

– U slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

Pripremio: Robert Širtov, DVM sci

psss.rs

izvor:poljosfera

foto pixabay.com

IPARD uslovi da biste mogli konkurisati

Novčani tok se izrađuje za svaku godinu realizacije investicije na temelju priliva i odliva sredstava Na kraju se vrši statička ocena investicije na temelju dobijenih rezultata, i na temelju dobijenih podataka daje se konačna ocena opravdanosti investicije.

Zorica Zdravković, dipl.inž.

Pročitaj i ...

podsticaji za

Podsticaji za investicije u preradi mesa, mleka, voća,vina…

Nova šansa za dalji razvoj - podsticaji za investicije za preradu mesa, mleka, voća, povrća, piva, vina ...