Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

žuta r?a

Žuta r?a pšenice

Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je ja?a pojava žute r?e na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uo?avaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa ?ak i na nezrelom zrnu.
Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom liš?u. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno raspore?ene izme?u nerava lista u vidu uzdužnih crta. Broj uredopustula na jednom listu može biti jako veliki,  kada dolazi do njihovog spajanja i formiranja pruga ili traka, koje mogu da dostignu dužinu i do 10 cm. Jako oboleli usevi se mogu uo?iti sa daljine po žutoj boji.

Naziv bolesti ,, žuta r?a” poti?e od boje, a ,,crti?asta r?a” od rasporeda uredo – pustula. U kasnijim fazama razvoja pšenice gljiva obrazuje teleutopustule, koje su tamne boje. Prohladno i vlažno vreme pospešuje razvoj patogena. Patogen se najintenzivnije razvija na 10-15° C , posebno pri niskim no?nim temperaturama  ( ispod 10° C).

Žuta r?a pšenice – kako se izboriti sa boleš?u

Pored pšenice P.striiformis parazitira raž, je?am i mnoge vrste iz fam. Poaceae. Najvažnija mera zaštite u suzbijanju P. striiformis je stvaranje i gajenje otpornih sorti. Treba ista?i i da se ovaj patogen može preneti i semenom, pa je dezinfekcija semena obavezna mera za njeno suzbijanje. Pored navedenih mera zaštite od ove bolesti veoma je važan plodored, izbalansirana ishrana, zaoravanje žetvenih ostataka i hemijska zaštita – fungicidima ( npr. am. ciprokonazol+ karbendazim,  am. metkonazol,am. prohloraz+propikonazol..)

Dipl.ing.polj. Svetlana Šu?evi?

PREPORUKA PIS VOJVODINA  – Proizvo?a?i koji su primenili fungicide u usevima pšenice u cilju suzbijanja fuzarioznog uvenu?a u periodu po?etka cvetanja su sa tim tretmanom zašti?eni od infekcije. Upozoravaju se proizvo?a?i koji nisu primenili fungicide u zadnjih 15 dana da pregledaju svoje useve i primene neke od slede?ih fungicida:

  • a.m. tiofanat metil+epoksikonazol – Ceres ili Exkorta plus ili Duet ultra 0,4- 0,6l/ha ili

  • a.m. tebukonazol + tiofanat metil – Antre plus 1,5l/ha ili

  • a.m. tiofanat metil+difenokonazol – Duofen plus 1,5 l/ha ili

  • a.m. tebukonazol+protiokonazol – Prosaro 250-EC 0,75-1l/ha

Leave a Reply