Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

prihrana

Pšenica faze razvoja

Pšenica – faze razvoja. Najmo?nije agrotehni?ke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilago?en sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema ?ubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, šteto?ina, bolesti i td. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa neophodno poznavanje njenog odnosa prema agroekološkim ?iniocima, naro?ito po fazama rasta i razvi?a.

Pšenica – faze razvoja pšenice do žetve

Pšenica prolazi kroz nekoliko faza rasta I razvi?a a najvažniji stadijumi u razvi?u su

 • jarovizacija i
 • svetlosni stadijum.

Za ozime sorte pšenice za prolazak stadijuma jarovizacije neophodne su temperature od 0-12?C u trajanju od 10 do 60 dana, a za drugi je potrebno ? od 14 h osvetljenosti u toku dana.

Fenološke faze pšenice su

 • klijanje,
 • nicanje,
 • ukorenjavanje,
 • bokorenje,
 • vlatanje,
 • klasanje,
 • cvetanje i oplodnja,
 • formiranje,
 • nalivanje I
 • sazrevanje zrna,

a svaka od ovih faza manifestuje se vidljivim morfološkim promenama  koje prate I unutrašnje promene (razvi?e). Faze razvi?a generativnih organa su  etape organogeneze  a proticanje ovih faza je razli?ito i zavisi od faktora spoljne sredine.

Poznavanje faza rasta i razvi?a pšeniceje važno pri identifikovanju  kriti?nog perioda od nepovoljnih klimatskih uslova ili u pogledu primene agrotehnike, npr. u fazi izme?u cvetanja i sazrevanja pšenica je jako osetljiva na visoke temperature a negativni efekat ?e biti još ja?i u kombinaciji sa vodnim stresom. U period oplodnje pšenice kada je intenzivno stvaranje organske materije od velike je važnosti   dobra snabdeve- nost biljaka vodom, kao  dobra izbalansiranost biljaka N,P,I K i da temperature ne prelaze 25-26?C, a no?ne 11-12?C, potrebno je što ve?i broj sun?anih dana, da nema korovske flore, da nema poleganja useva i td.

   Ljiljana Vuksanovi?

Leave a Reply