Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Zimsko prskanje lucerišta protiv korova

Zimsko prskanje lucerišta protiv korova

zimsko prskanje

Zimsko prskanje lucerišta

Zimsko prskanje lucerišta. Problem zakorovljenosti u zasnovanoj lucerki se najbolje rešava zimskim prskanjem lucerišta, jer herbicidi predvi?eni za tu namenu deluju i preko zemljišta štite?i usev lucerke u toku cele sezone. Ovo prskanje se izvodi naj?eš?e krajem februara ili po?etkom marta meseca. Tretiranje se izvodi kada su temperature iznad nule.

Naj?eš?i korovi u zasnovanoj lucerki su mišjakinja(Stellaria media), tar?užak (capsela-bursa pastoris), ?estoslovica (veronica spp.), mrtva kopriva (lamium spp.), masla?ak (taraxacum officinale), štavelj (Rumex sp.) i sl. Ove vrste, svojim razvojem ugrožavaju rast lucerke, naro?ito ako je iz nekog razloga re?i sklop.

Zimsko prskanje lucerišta  protiv korova

Problem je ve?i ako se korovi pojave u jesen ili tokom zime, naro?ito je zima blaga, jer nastavljaju I dalje svoj razvoj. Najve?e štete korovi nanose prvom otkosu, koji je i najprinosniji. Štetnost zakorovljenosti se ogleda u tome što je procenat proteina smanjen, ?ime se snižava hranljiva vrednost takvog sena a produžava se vreme prosušivanja na njivi. Tako?e, neki od ovih korova u sebi sadrže glikozidne materije, koje su otrove za doma?e životinje. Iz svih ovih razloga, zimsko tretiranje lucerke je veoma korisna agrotehni?ka mera. Preparati za ovu namenu mogu biti bazi metribuzina, sa koli?inom 0,75 do 1,2 kg/ha. Puna doza je najpoželjnija jer duže opstaje u zemljištu, ali ukoliko je došlo do kretanja vagatacije, doza se smanjuje. Ne sme se puno zakasniti sa ovom merom jer dolazi do zastoja u rastu lucerke i smanjenja prinosa prvog otkosa. Preparati na bazi tifensulfuron -metila se koriste u storgoj fazi mirovanja lucerke a koli?ina po hektaru je 15-20 grama. Odlika ovog herbicida je da suzbija štavelj, koji je štetan u lucerki jer smanjuje kvalitet sena, drugi ga herbicidi ne suzbijaju. Za ovu namenu se mogu primeniti i preparati na bazi imazamoks-a koji se koriste u koli?ini od 0,8-1,2 lit. po hektaru, a najpogodnije je rešenje, ako je lucerka ve? po?ela da raste jer ostavlja najmanje posledice po prinos. Ukoliko je lucerka krenula sa vegetacijom, koli?ina primene se smanjuje. Prednost herbicida primenjenih u ovom periodu sastoji se u tome što pored kontaktnog delovanja na korovske biljke, deluju i preko zemljišta štite?i usev lucerke u nešto dužem vremenskom periodu.

Dip ling zaštite bilja Eleonora On? Jovanovi?