Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

pexel-vinograd

Zimsko mirovanje loze

Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvi?a vinove loze, po?inje kada potpuno opadne liš?e, a završava se kada po?ne kretanje sokova u prole?e. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta.

Razlikujemo dve vrste mirovanja:

1. fiziološko i

2. ekološko

Fiziološko mirovanje se odlikuje odre?enim fiziološkim stanjima zimskih okaca i pada u vreme kada su okca formirana i prilago?ena uslovima prezimljavanja. Fiziološko mirovanje po?inje krajem avgusta i traje 4 – 5 meseci, (do druge polovine januara).

Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

Posle toga nastaje ekološko mirovanje koje je uslovljeno isklju?ivo spoljnim uticajima. Od spoljnih faktora presudan uticaj ima niska temperatura, koja produžava period mirovanja. U periodu zimskog mirovanja koli?ina vode u zrelim lastarima i višegodišnjim delovima loze je vidno smanjena i kre?e se od 45 do 50%. Ukoliko je procenat vode u lastarima manji, loza je otpornija prema niskim temperaturama.

Dragoljub Gliši?, ing.polj

Stru?ni saradnik za vo?arstvo i vinogradarstvo

PSSS Mladenovac

Da bi vinova loza uspešno prezimela neophodno je da se obezbede slede?i uslovi:

–  blagovremeno  sazrevanje lastara i stupanje zimskih okaca u fiziološko mirovanje;

–  pravilno sazrevanje tkiva lastara i

–  pravilno kaljenje biljnog organizma.

Kao pokazatelj toplotnih karakteristika jednog podru?ja naj?eš?e se koristi termi?ki koeficient koji se izra?unava po formuli:

TK = ((T10 – T4 ) ÷ A) × 100

T10 – srednja mese?na temperatura meseca oktobra

T4 –  srednja mese?na temperatura meseca aprila

A – godišnje kolebanje temperature vazduha

Vrednosti termi?kog koeficienta ve?e od 15% ozna?avaju karakteristike maritimne klime u kojima su toplotni uslovi povoljniji. Vrednosti manje od 15% sve do negativnih vrednosti ozna?avaju karakteristike kontinentalne klime.

PSSS Jagodina

dipl. ing. Dejan Joci?

 foto pixabay.com