Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

pixabay-janjeZimska ishrana ovaca. U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno treba da bude kvalitetno tj. košeno u optimalnoj fazi razvi?a  i sušeno u optimalnim vremenskim prilika ma kako bi gubici hranljivih materija bili što manji.

Druga vrsta konzerviranog hraniva koja zauzima važnu ulogu u ushrani ovaca u zimskom periodu je i kvalitetna silaža. Koli?ina silaže u obroku kod ishrane ovaca obi?no se kre?e od 2 – 3 kg. uz 1,5 – 2 kg. kvalitetnog sena. Ukoliko  se raspolaže sa  kvalitetnim senom, pogotovu ako se radi o kvalitetnom senu travno – leguminoznih smeša , njegova koli?ina može da se smanji na svega 0,5 kg dnevno a udeo kukuruzne silaže pove?a na 4 – 5 kg dnevno.

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

Svakako treba voditi ra?una o obezbe?ivanju uslova kako ne bi došlo do smrzavanja silaže u zimskim uslovima i nikako ovcama ne davati smrznutu , plesnivu silažu jer takva silaža pogotovu kod bremenitih ovaca može dovesti do naduna, poba?aja i poreme?aja u varenju. Isklju?ivanje sena iz obroka se ne preporu?uje.

Koli?ina koncentrata u dnevnom obroku kre?e se od 150 – 250 gr. Ishrana ovaca za vreme laktacije u zimskom periodu mora biti ujedna?ena. Hranjene se vrši tri puta dnevno u više navrata sa manjim koli?inama hrane.  Kod ishrane ovaca u zimskom periodu mora se voditi ra?una o unosu kalcijuma tako da ukoliko se ovce hrane hranivima siromašnim kalcijumom  potrebno je dodavati 3 – 4 gr. sto?ne krede pomešane sa mekinjama. Kod upotrebe korenasto – krtolastih hraniva potrebno je voditi ra?una da ona budu dobro o?iš?ena od zemlje i sitno iseckana.

  PSS Prokuplje

  Savetodavac za sto?arstvo Igor Petrovi?

foto pixabay.com

Zimska ishrana ovaca

Kombinovanje silaže – Smrznutu silažu treba najpre uneti u staju ili neku prostoriju gdje ?e se raskraviti, pa je tek onda dati ovcama. Da bi se spre?ilo smrzavanje silaže potrebno je da se dio silosa odakle se silaža izuzima zaštiti balama slame ili snopovima kukuruzovine. Letna prehrana ovaca se zasniva na korištenju kvalitetne paše i sena. Potreba za poja?anom prehranom se javlja oko 6 nedelja pred jagnjenje, odnosno, u razdoblju intenzivnog razvoja ploda To se postiže tako što se uz uobi?ajeni obrok dodaje još i 200-400 g kukuruzne ili neke druge prekrupe, uz njezino postupno uvo?enje do postizanja potrebne koli?ine. Ukoliko se u ovom razdoblju u prehrani ovaca koristi kukuruzna silaža, zbog pokrivanja potreba u proteinima poželjno je da se u koncentratnom delu obroka na?e i suncokretova sa?ma. Me?utim, ako se koriste kvalitetne travno-leguminoznim ili leguminoznim silaže, koncentrat može predstavljati samo prekrupa nekog žita. Silaža se, tako?e, u?inkovito koristi i u tovu izlu?enih ovaca. Pošto tovne ovce nemaju posebne potrebe u proteinima, za njih se preporu?uje kvalitetna kukuruzna silaža, u koli?ini od oko 5 kg dnevno. Uz silažu se daje i neko suho kabasto hranivo (seno, slama), i manje koli?ine koncentrata.

dipl.inž. Dragoljub Krajnovi?

Leave a Reply