Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

ZEOLIT rešava probleme – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za pove?anje plodnosti zemlje, pove?anje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.

 OPŠTE KARAKTERISTIK MINERALA ZEOLITA

  Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgra?uju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri tome je deo atoma silicijuma zamenjen sa aluminijom. Zbog takve gra?e, unutar kristalnog prostora zeolita, formira se sistem me?usobno povezanih mikrošupljina u kojima su smešte ni molekuli vode i izmenjuju?i katjoni. Ova otvorena – porozna mikrostruktura zeolita uslovljava i njihova izuzetno korisna svojstva: adsorpciona, izmene jona, kataliti?ka, molekularnih sita i dr.

Zeolit rešava probleme

  Ukoliko se zagrevanjem iz zeolita ukloni voda oni zadobijaju sposobnost absorpcije molekula razli?itih materija, koji po svojim dimenzijama ne prevazilaze pre?nik pora – kanala koje povezuju intrakristalne mikrošupljine. U vodenoj sredini zeoliti lako razmenjuju svoje katjone sa onim iz rastvora. U procesu absorpcije i jonske izmene zeoliti ispoljavaju tendenciju selektivnosti prema samo nekim molekulima, oni uzimaju odre?ene molekule ili jone, a odaju druge. Reakciona sposobnost mnogih molekula koje su zeoliti absorbovali naglo i selektivno se uve?ava. Pri promeni uslova absorbovani molekuli se mogu udaljiti iz zeolita, a izmenju ju?i katjoni razmeniti sa drugim.

 Uklju?ivanje bentonita u obroke krava uticalo je na smanjenje kontaminacije mleka sa 137 Cs i 134 Cs za 50% do 80%. Bentonit absorbuje NH3 iz sadržaja buraga, kada je njegova koncentracija visoka, osloba-?aju?i ga kasnije, kada mu se smanji koncentracija. To omogu?ava efikasnije iskoriš?avanje azota iz amoni- jaka za sintezu mikrobijalnih proteina.

 Na taj na?in se smanjuje resorpcija NH3 u krv, optere?enje jetre i utrošak energije za sintezu uree . Zahvaljuju?i sposobnosti bentonita da veže vodu, pove?ava se njegova zapremina, a time i zapremina digesta u probavnom traktu. Pove?anje zapremine digesta uti?e na smanjenje brzine njegovog prolaska kroz probavni trakt, što omogu?ava produženo delovanje digestivnih enzima i pove?anje svarljivosti hranljivih materija. Bentonit uti?e na smanjenje rastvorljivosti Cu u buragu i smanjenje sadržaja Cu u jetri što je od velike koristi za saniranje problema hroni?nog trovanju životinja bakrom.

Zeolit rešava

 Hidratisana glina pripada nano ?esticama,što je svrstava u najefikasnija sredstva za prirodno ?iš?enje organizma. Glina je poznat emulgator ,tako da njena aktivacija u kiseloj sredini želuca uti?e na poja?avanje emulgacionih sposobnosti u tankom i debelom crevu. Emulgaciona svojstva gline ubrzavaju degradaciju lipidnih masnih naslaga u crevima i na taj na?in spre?avaju njihov membranski prenos u krvotok

 Zeoliti predstavljaju prirodan, ?ist ekološki lek protiv svega zatrovanog i zaga?enog (voda, vazduh, zemlja, organizam ) što ?ovek, kao najve?i zega?iva? ?ini.Zaga?enje planete napreduje takvim tempom da ?e biti neophodno ve?e koriš?enje zeolita kao ekološkog ?ista?a u prirodi. Zeolita ima dovoljno u prirodi za takvu ulogu.

PSSS Srbija

foto pixabay.com