Wednesday, 20 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene stočne hrane od ranog proleća do kasno u jesen, a u nekim uslovima i početkom zime. Razvijena stočarska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne i jeftine kabaste stočne hrane.
Ishrana domaćih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najveći je koeficient iskorišćenja u poređenju sa drugim vidovima hrane ( seno, silaža i dr.). Pri ishrani zelenom krmom, povećava se produkcija mleka a upotreba koncentrata se može smanjiti za 16%.
Pri organizovanju – zeleni krmni konvejer poželjno je zasnovati ga tako  da se stoka obezbeđuje stočnom hranom u periodu od 210-220 dana, a po mogućnosti i duže.
Obzirom na način organizovanja krmnog konvejera (mesto i oblik), postoje tri kategorije krmnog konvejera i to:

  • livadsko-pašnjački,

  • oranični i

  • kombinovani.

Livadsko-pašnjački krmni konvejer na bazi travnjaka je moguće organizovati samo u brdsko planinskom području gde preovladavaju travnjaci. Da bi se na travnjacima mogla proizvoditi krma potrebno je prethodno izvršiti  popravke i dovesti ih u stanje veće produktivnosti.
Organizovanje krmnog kovejera na bazi oraničnog krmnog bilja se može organizovati na nižim nadmorskim visinama, u uslovima intezivne ratarske proizvodnje.

Zeleni krmni konvejer od proleća do kasne jeseni

Organizovanjem ovog krmnog konvejera postiže se visok prinos zelene krme i u potpunosti iskorišćavamo stočnu hranu u zelenom stanju.

Pri organizovanju zelenog konvejera treba uzeti u obzir slede?e momente:
– Ukupne potrebe za svežom stočnom hranom
– Postojeće stanje travnjaka i njihova proizvodna mogućnost;
– Mogućnost gajenja određenih krmnih biljaka na željenom lokalitetu
– Vrsta i broj stoke na gazdinstvu.

ZELENI krmni konvejer

Po vremenu stasavanja u nizijskom području biljke možemo podeliti u šest grupa

Prva: Repica, ogrštica, perko, krmni kelj,
Druga:Krmni grašak i grahorice(čiste i u smeši)
Treća: Grašak, grahorica(čiste i u smeši), stočni kelj
četvrta: Setva u više rokova(krmni kelj, aleksandar detelina)
Peta: Kukuruz, krmni sirak, sudanska trava
Šesta: Soja, vignja, bela lupina, gajene same ili u smeši.

Nenad Nešović
PSSS Kraljevo

foto pixabay.com

Zeleni krmni konvejer

Leave a Reply