Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene sto?ne hrane od ranog prole?a do kasno u jesen, a u nekim uslovima i po?etkom zime. Razvijena sto?arska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih koli?ina kvalitetne i jeftine kabaste sto?ne hrane.
Ishrana doma?ih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najve?i je koeficient iskoriš?enja u pore?enju sa drugim vidovima hrane ( seno, silaža i dr.). Pri ishrani zelenom krmom, pove?ava se produkcija mleka a upotreba koncentrata se može smanjiti za 16%.
Pri organizovanju – zeleni krmni konvejer poželjno je zasnovati ga tako  da se stoka obezbe?uje sto?nom hranom u periodu od 210-220 dana, a po mogu?nosti i duže.
Obzirom na na?in organizovanja krmnog konvejera (mesto i oblik), postoje tri kategorije krmnog konvejera i to:

  • livadsko-pašnja?ki,

  • orani?ni i

  • kombinovani.

Livadsko-pašnja?ki krmni konvejer na bazi travnjaka je mogu?e organizovati samo u brdsko planinskom podru?ju gde preovladavaju travnjaci. Da bi se na travnjacima mogla proizvoditi krma potrebno je prethodno izvršiti  popravke i dovesti ih u stanje ve?e produktivnosti.
Organizovanje krmnog kovejera na bazi orani?nog krmnog bilja se može organizovati na nižim nadmorskim visinama, u uslovima intezivne ratarske proizvodnje.

Zeleni krmni konvejer od prole?a do kasne jeseni

Organizovanjem ovog krmnog konvejera postiže se visok prinos zelene krme i u potpunosti iskoriš?avamo sto?nu hranu u zelenom stanju.

Pri organizovanju zelenog konvejera treba uzeti u obzir slede?e momente:
– Ukupne potrebe za svežom sto?nom hranom
– Postoje?e stanje travnjaka i njihova proizvodna mogu?nost;
– Mogu?nost gajenja odre?enih krmnih biljaka na željenom lokalitetu
– Vrsta i broj stoke na gazdinstvu.

ZELENI krmni konvejer

Po vremenu stasavanja u nizijskom podru?ju biljke možemo podeliti u šest grupa

Prva: Repica, ogrštica, perko, krmni kelj,
Druga:Krmni grašak i grahorice(?iste i u smeši)
Tre?a: Grašak, grahorica(?iste i u smeši), sto?ni kelj
?etvrta: Setva u više rokova(krmni kelj, aleksandar detelina)
Peta: Kukuruz, krmni sirak, sudanska trava
Šesta: Soja, vignja, bela lupina, gajene same ili u smeši.

Nenad Nešovi?
PSSS Kraljevo

foto pixabay.com

Leave a Reply