Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

pšenica vlatanje

Prihrana pšenice

Prihrana pšenice – Zima i sneg nas zaobilaze. Pšenica je stigla do 4-5 listova i sada joj treba pomo?i u razvoju. Potrebno je uraditi N min- test pre prihrane pšenice. Preporuka je da se 60% rastura u fazi bokorenje, a ostatak 40% u fazi vlatanja. Pšenica je kultura me?u najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvo?a?a, te s toga joj treba posvetiti posebnu pažnju. Da bi se ostvario dobar kvalitet, visok i stabilan prinos treba obratiti pažnju na veoma važne stavke me?u kojima su:

 1. Odgovaraju?i odnos azota i fosfora, što u fazama rasta i razvi?a treba da iznosi 2:1,

2. U jesen kao osnovno ?ubrenje u pripremi zemljišta za setvu treba uneti svu potrebnu koli?inu fosfora i kalijuma, a azota u koli?ini od 40-50kg/ha,

3. Prvo prihranjivanje se preporu?uje ve? u kasnu zimu ili rano prole?e, po pravilu ne pre 15. februara

 4. Pšenica se uglavnom prihranjuje dva puta,drugu prihranu treba izvršiti u fazi intenzivnog rasta stabla do pojave klasa, a tre?a zavisi od stanja useva i uslova gajenja,

5. Prva prihrana uti?e na visinu prinosa, a druga na kvalitet,

6. Može se izvoditi folijarna prihrana preko lista u jesen ako se usev tretira pesticidima, i u prole?e u fazi bokorenja i lista zastavi?ara,

7. Za visok prinos i kvalitet, osim osnovnih hraniva potrebno je obezbediti i odgovaraju?i nivo mikroelemenata.

 Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

KOJE ?UBRIVO KORISTITI

 Osnovno ?ubrenje – Koristiti po mogu?stvu složena, mineralna, kompleksna, granulisana ?ubriva koja u sebi sadrže mikroelemente za ishranu ratarskih kultura. Ukoliko se odradi, a potrebno je svakako odraditi agrohemijsku analizu zemljišta iz koje se lako može odrediti, a samim tim i odabrati odgovaraju?a kombina cija za odgovaraju?u parcelu. Ukoliko nije ura?ena agrohemijska analiza zemljišta, treba primeniti ?ubriva sa standardnim odnosom hraniva za usev pšenice ili sa povišenim sadržajem fosfora.

 Prihrana – Ukoliko se ne izvrši osnovno ?ubrenje u jesen, za prvu prihranu u prole?e treba koristiti kompleksna NPK ?ubriva sa povišenim sadržajem azota. U uobi?ajenoj prihrani koristiti azotna ?ubriva KAN ili AN u uzavisnosti od pH vrednosti zemljišta.

 Folijarno ?ubrenje – koristiti vodotopiva ?ubriva, a za specifi?ne potrebe ili otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata (nedostatak u zemljištu ili nemogu?nosti usvajanja), te?na folijarna ?ubriva sa sadržajem samo jednog ili sa više mikroelemenata.

 PSSS Šabac Gordana Rehak, dipl.ing.

 

Leave a Reply