Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Zaštita paradajza, krastavaca tokom razvoja

Zaštita paradajza, krastavaca tokom razvoja

Zaštita paradajza, krastavaca – Proizvodnja krastavaca kornišona je povrtarska proizvodnja koja se može realizovati kao drugi usev uz navodnjavanje. Ograni?avaju?i faktor u proizvodnji ove kulture je plamenja?a kornišona.

Razlozi za to su slede?i:

  • -za ostvarivanje zaraze potrebni su minimalni uslovi- kap vode ili rose u trajanu 2-3 sata i gotovo uvek se ispune

  • -kratko delovanje fungicida zbog brzog porasta biljaka

  • -suženi izbor fungicida zbog karence preparata (poslednji rok primene preparata pred berbu) i berbe koja se obavlja svakih 2-3 dana

  Zastitu krastavaca kornišona od plamenja?e treba po?eti nakon nicanja, odnosno, nakon pojave pravih listova. Na po?etku vegetacije koristiti kontaktne preparate kao što je: Bravo, Dithane DG Neo Tec,,,Antracol WP 70, Polyram DF, kao i  bakarne preparate:  Funguran OH, Nordox, Kocide,  i dr.

  U fazi intezivnog porasta biljke, pre i tokom cvetanja, nakon primne kontaktnih fungicida, koristiti fungicide sistemi?nog delovanja (Ridomil Gold, Folio Gold, Acrobat…). Njihovom primenom obezbe?uje se zaštita postoje?e, ali i nove lisne mase.

  U fazi plodonošenja koristiti fungicide sa kra?om karencom,kao što su: Quadris SC  (K= 4 dana) i Aliette flash  0,3 %) (K=4 dana).  Dobri rezultati u zaštiti  krastavaca kornišona protiv plamenja?e dobijeni su  primjenom fungicida Equation Pro WG (0,05 %) i Ortiva opti (0.25%)  koji imaju kratku karencu i koji se koriste u praksi. ali nisu  registrovani za primenu u krastavcima.

  Primena fungicida u zaštiti krastavaca daje zadovoljavaju?e rezultate samo ukoliko se po?nu  primenjivati pre prvih zaraza (preventivno). Gljiva koja izaziva plamenja?u na krastavcima vrlo brzo razvija rezistentnost na fungicide pa navedene preparate treba stalno rotirati, odnosno naizmeni?no primenjivati  preparate sa  razli?itim mehanizmom delovanja.

  Kod paradajza pored plamenja?e, koja se javlja i pravi problem u kišnim godinama, u godinama sa sušom veliki problem predstavlja prouzrokova? crne pegavosti Alternaria solani. Gljiva ostvaruje zarazu za vrlo kratko vreme – dovoljno je vlaženje liš?a i plodova u trajanju od 2-3 ili više sati zavisno od temperature, a ispoljavanje simptoma (okruglaste pege ?esto okružene zonom žute boje) je nakon 2-3 dana po ostvarivanju zaraze. Simptomi se prvo javljaju na donjem, starijem liš?u pa bi uklanjanje istog bila dobra preventivna mera u suzbijanju ovog prouzrokova?a bolesti. Primena plodoreda i uništavanje biljnih ostataka su korisne mere, ali ne i dovoljne pa je u povoljnim uslovima za pojavu bolesti potrebno primeniti fungicide. Obzirom sa je berba paradajza u toku treba primenjivati fungicide uz poštovanje karence, odnosno prednost dati preparatima sa kra?om karencom.

  Za suzbijanje plamenja?e paradajza izbor fungicida u zavisnosti od faze porasta biljke, kao i vreme primene pojedinih fungicida,  je kao i kod plamenja?e krastavaca, sa napomenom da neki fungicidi istovremeno suzbijaju  plamenja?u i crnu pegavost paradajza i imaju kratku karencu kao što su: Quadris, Ortiva Opti, Equation pro….

 Vesna Nišavi? Veljkovi?,

 dipl.ing.PSSS ?a?ak

Leave a Reply