Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Zaštita luka tokom sezone gajenja biljke

Zaštita luka tokom sezone gajenja biljke

crni luk

Luk zaštita

Zaštita luka – Suzbijanje šteto?ina je zna?ajna mera u proizvodnji lukova bez koje se ne mogu posti?i zna?ajniji prinosi, a preventivno možemo ublažiti štete odabirom odgovaraju?e parcele, i sprovo?enjem pravilnog plodoreda. U daljem tekstu bi?e navedene najzna?ajnije (ekonomski) šteto?ine:

1. Zemljišne šteto?ine: gundelji – larve su gr?ice (Scarabaeidae); sko?ibube-larve su ži?ari (Elateridae) i podgrizaju?e sovice (Noctuideae). Suzbijanje se vrši granulisanim insekticidima. Najbolji i najefikasniji na?in je primena insekticida zajedno sa setvom. Sejalice su opremljene depozitorima i insekticid se polaže ispod ili sa strane semena. Primenjuju se slede?i granulisani insekticidi: Force.5; Foxim, Galition i dr.

Zaštita luka tokom sezone gajenja biljke

 2. Lukova muva (Hylemia antiqua) – Pojedinih godina nanosi velike štete usevima. Prvi let se uo?ava krajem aprila, po?etkom maja. Larve se ubušuju u vlažno stablo luka i zbog toga liš?e žuti i vene. Druga generacija leti po?etkom jula, a eventualno tre?a krajem avgusta. Primena zemljišnih insekticida smanjuje napad, jer se uništavaju lutke koje prezimljavaju u zemljištu. Kasnije se suzbija primenom insekticida.

 3. Lukova lisna buva (Trioza brassicae) – Karakteristi?an simptom su narandžasta jaja pri?vrš?ena dugom dlakastom drškom za lisku. Larva se fiksira za lisku i sisa sokove, a listovi se vrlo karkteristi?no uvijaju.  Plodored smanjuje intenzitet napada, a suzbijanje se vrši primenom insekticida.

 4. Lukov rilaš {Ceuth.orrynch.us saturalis) – Larve se ubušuju u unutrašnjost liske i tu se hrane. Simptomi su sli?ni kao kod lisnih minera. Odrasli koji prezime hrane se rano u prole?e i suzbijaju se u vreme dodatne ishrane u toplim prole?ima.

luk zaštita

 Mijatovi? Bojan, dipl.ing..

Leave a Reply