Sunday, 17 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Zasušenje treba uvesti dva meseca pre teljenja

Zasušenje treba uvesti dva meseca pre teljenja

zasušenje

Zasušenje dva meseca pre teljenja

Zasušenje – Steone krave treba da se muzu dok ne napune sedam meseci steonosti. Posle tog vremena krave treba da su zasušene. Poslednja dva meseca bremenitosti mle?na žlezda treba da se odmori od stvaranja mleka i da se pripremi za novu laktaciju. U praksi se ?esto prave greške, tako što se krave muzu do na 30 a nekad i na 15 dana pred teljenje. To se pre svega radi sa kravama koje daju dosta mleka i to u dužem periodu laktacije  što ne treba nikako ?initi !

 Osmi i deveti mesec steonosti stavlja životinju pred velike fiziološke napore koji se pre svega odnose na obezbe?enje ploda sa svim potrebnim hranljivim materijama. U tih dva meseca , plod najbrže napreduje,to jest dobija na težini .Ako se tome pridoda i stvaranje mleka životinja ?e morati izvesne materije da uzima iz sopstvenog organizma .

 U praksi se zasušivanje krava sprovodi tako što se u sedmom mesecu bremenitosti po?ne sa smanjenjem broja muža, na primer sa dve muže dnevno pre?e se na jednu mužu dnevno, zatim na jednu mužu u toku dva dana, do potpunog prestanka muže.

Zasušenje treba uvesti dva meseca pre teljenja

Na farmama sa ve?im brojem krava mogu se krave naglo zasušiti . Naime,posle jutarnje muže, sve krave koje su navršile sedam meseci steonosti i ulaze u osmi mesec više se ne muzu. One se izdvoje od drugih krava i kod njih se sprovodi drugi sistem držanja i hranjenja. Tim kravama daje se samo seno ili slama nekoliko dana, a uskra?uje se silaža sli?na hraniva i koncentrat. Vime se stalno mora kontrolisati, kao režim ishrane sve do potpunog zasušenja. U slu?aju da krava koja se zasušuje ispolji neke promene na vimenu  obaveštava se veterinar koji ?e izvršiti pregled .

U slu?aju potrebe le?enja vimena ili ?etvrti režim ishrane se normalizuje i tek nakon izle?enja primenjuje se procedura zasušenja.

 Nakon poslednje muže, pred zasušenje krava,vrši se dezinfekcija sisa potapanjem u dezinficijens. Ovaj postupak treba ponavljati kod zasušenih krava.

 Steonim junicama pre teljenja treba pregledati vime i sise. Da bi se junice pripremile i navikle na mužu preporu?uje se masaža vimena blagim postupkom.

dr Radosav Vuji?,

 savetodavac za sto?arstvo

Leave a Reply