Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » zakoni » Zaštita životne sredine – Zakon u Skupštini

Zaštita životne sredine – Zakon u Skupštini

prelevmani otkup svinjaZaštita životne sredine – „Predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine imaju za cilj da doprinesu uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, ve?em stepenu uskla?enosti propisa Republike Srbije sa propisima EU, kao i ve?oj me?usobnoj usaglašenosti doma?ih propisa, a samim tim i efikasnijoj primeni propisa u ovoj oblasti. Jedna od klju?nih izmena i dopuna ovog zakona jeste uspostavljanje kontinuiteta i predvidivosti u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, osnivanjem Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljevi? Boškovi? u svom uvodnom obra?anju u Narodnoj skupštini.

Ministar je naglasila da ?e se Zelenim fondom omogu?iti ulaganje u unapre?enje kvaliteta životne sredine, a samim tim i smanjenju negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, sanacija zaga?enih lokacija, uklanjanje istorijskog otpada iz preduze?a u restrukturiranju i ste?aju,  unapre?enje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, razvoju reciklažne industrije, kao i uspostavljanje zelene ekonomije i otvaranju novih radnih mesta – zelenog zapošljavanja.

Tako?e Zakonom ?e se omogu?iti uvo?enje nacionalnog metaregistara odnosno nacionalne elektronske baza podataka, kako bi se obezbedio lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini.

„Jedna od zna?ajnih izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom je prenošenje okvirne Direktive o otpadu, u vidu uvo?enja pojmova prestanka statusa otpada i nus proizvoda, što ?e zna?ajno olakšati poslovanje privrednih subjekata, smanjiti postoje?e troškove i doprineti razvoju cirkularne ekonomije i otvaranju novih radnih mesta. Prestankom statusa otpada ili uvo?enjem statusa nus proizvoda, otpad dobija prirodu robe i njegova upotreba ili njegov tretman dobija izraženu komercijalnu vrednost, što ?e obezbediti i pojavu novih privrednih subjekata na tržištu”, rekla je ministar Bogosavljevi? Boškovi?.

Izmenama i dopunama se uspostavlja tržište otpada sa ciljem da se promet i tretman odvijaju na legalan, transparentan i efikasan na?in, kao i da se omogu?i uvid i kontrola u koli?ine i vrste otpada nastalog na teritoriji Srbije kao i na njegove tokove. Na ovaj na?in uvo?enjem u legalne tokove eliminisa?e se nelojalna konkurencija i siva zona koja je u velikoj meri bila izvor raznih nelegalnih radnji i zloupotreba.

Bogosavljevi? Boškovi? je istakla da ?e ure?enje tržišta otpada zna?iti razvoj konkurencije, zdravih tržišnih uslova,  niže cene zbrinjavanja otpada, a u isto vreme pove?anje budžetskih prihoda po osnovu naplate PDV i pripadaju?ih poreskih obaveza. Promet sekundarnih sirovina i razvoj reciklažne industrije od nacionalnog je interesa – trgovanje preko organizovanog tržišta.

Zaštita životne sredine – Zakon u Skupštini

Predlog izmena i dopuna Zakona je i klasifikacija operatera, kojom se žele posti?i lojalna konkurencija me?u operaterima koji u?estvuju u zbrinjavanju otpada, podsticanje ve?ih ulaganja u viši stepen reciklaže (dobijanje gotovih proizvoda, a ne poluproizvoda ili sekundarnih sirovina), kao i ve?a transparentnost u oblasti upravljanja otpadom.

„Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode unosi novine koje se odnose na o?uvanje prirodnih vrednosti i uspostavljanje sistema održivog razvoja kroz uskla?ivanje ekonomskog i društvenog razvoja s jedne strane i zaštite prirode s druge strane, uvo?enje statusa službenog lica za ?uvara zašti?enog podru?ja, precizirano je da se finansiranje zašti?enog podru?ja vrši i iz sredstava Zelenog fonda Republike Srbije, regulišu se pitanja prekograni?nog prometa i trgovine divljim vrstama, kao i da se  uvodi se posebno licenciranje i kontrola zooloških vrtova“, zaklju?ila je ministar.

„Predlogom izmena i dopuna Zakona o sto?arstvu sto?ari ?e u?estvovati u sprovo?enju odgajiva?kog programa uz stru?nu pomo? selekcionera odabra?e rasu koja je podesna za uzgoj na odre?enom podru?ju, ?iji je cilj da se unapredi genetski potencijal gajenih životinja, da se smanje troškovi proizvodnje, a pove?a produktivnost. Zakon definiše i uslove pod kojima odgajiva? može vršiti vešta?ko osemenjavanje u sopstvenom stadu i propisuje obavezu da lica koja rade na terenu kao selekcioneri u odgajiva?kim organizacijama izra?uju odgajiva?ke programe i vrše procenu priplodne vrednosti doma?ih životinja u skladu sa najvišim me?unarodnim standardima“, rekla je ministar i dodala da Zakon daje pravni osnov uspostavljanju sistema klasiranja svinjskih i gove?ih trupova na liniji klanja što ?e za proizvo?a?e zna?iti realnu ocenu kvaliteta životinja namenjenih za prizvodnju mesa i realnu cenu.

Bogosavljevi? Boškovi? je naglasila da se poseban deo zakona odnosi se na unapre?enje uslova za uzgoj p?ela i stvaranje pretpostavki pove?anja proizvodnje u p?elarstvu, što ?e se ostvariti kroz aktivniju ulogu udruženja p?elara koja ?e uspostaviti Registar p?elinje paše i Fenološku kartu. Na taj na?in ?e se omogu?iti poboljšanje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje.

Zakon predvi?a i obavezu da lica koja sprovode meru suzbijanja komaraca avio  tretiranjem o istoj najmanje 48 ?asova ranije obaveste nadležne organe JLS – koja potom o istoj obaveštava udruženja p?elara – svi podaci – na?in upotrebe, dužina trajanja, ugroženost p?ela i sli?no.

„Zakon reguliše i pitanja u oblasti ribarstva –koja se odnose na usaglašavanje doma?eg sa evropskim zakonodavstvom – u cilju nesmetanog poslovanja subjekata koji se bave preradom, doradom i trgovinom proizvodima ribarstva, kao i da me?unarodnu trgovinu ribom, proizvodima od ribe mora pratiti i odgovaraju?i sertifikat o poreklu iste ?ime ?e se me?unarodna zajednica boriti za o?uvanje ribljeg fonda mora i okeana spre?avaju?i nelegalan, neprijavljen i neregularan ribolov“, naglasila je ministar.