Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Zaštita useva kukuruza pre nicanja DELTA AGRAR

Zaštita useva kukuruza pre nicanja DELTA AGRAR

kukuruz zaštita

Zaštita kukuruza pre nicanja

Zaštita useva kukuruza – nakon uspešne setve o?ekuje nas period borbe sa korovima. Kada je seme u zemlji treba da predupredimo rast korova koji oduzimaju vodu i hranivo kukuruzu. Kvalitet sredstava zaštite je odlu?uju?i faktor za uspešan rast mladih biljaka kukuruza. DELTA AGRAR Vam garantuje kvalitet i uspeh.

 Zaštita useva kukuruza od korova posle setve a pre nicanja

Uspešno suzbijanje korova u kukuruzu podrazumeva pravilnu primenu agrotehni?kih i hemijskih mera. Kao širokoredni usev, kukuruz ima veliko rastojanje izme?u redova i biljaka u redu. Rast u prvim fazama razvi?a je sporiji, što pogoduje korovima da rastu i razvijaju se. Primenom herbicida omogu?ujemo kukuruzu da raste i razvija se bez konkurencije korova.

 Posle setve a pre nicanja ( pre-em) kukuruza, mogu se primeniti herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Za potpuni u?inak ovih herbicida potrebno je da u zemljištu ima minimalna koli?ina vlage ,odnosno da nakon primene preparata u roku od 5 do 10 dana padne 6-10mm/m2 kiše.

Za suzbijanje  korova kao što su  divlji sirak iz semena, muhari, svra?ica, klasa?a mogu se primeniti preparati na bazi aktivne materije S- metolahlor poput DUAL GOLD  960 EC . Radi proširenja delovanja na širokolisne korove može se primeniti u kombinaciji sa herbicidom na bazi terbutilazina ili mezotriona .

  FRONTIER zaštita frontier superSUPER je sistemi?ni herbicid za za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih

(divlji sirak iz semena, muhari ) i širokolisnih korova  (pepeljuga, štir, kere?e grož?e, ambrozija).

Stru?na služba DELTA AGRAR-a

foto: Delta Agrar