Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

ZAŠTITA uljane repice – Ako ste posejali uljanu repicu važno je znati najvažnije je – SUZBIJANJE ŠTETO?INA. Vrlo je važno sa?uvati lisnu masu uljane repice u jesen da bi biljka ušla u period mirovanja sa što razvijenijom rozetom. Ukoliko se seme uljane repice tretira pre setve nekim od sistemi?nih insekticida,npr. cruiser 350 fs , am. tiametoksam, biljke ?e biti zašti?ene od napada buva?a i repi?ine lisne ose. ukoliko to nije obavljeno, mora se pratiti pojava ovih šteto?ina  i njihova brojnost.

 ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

Buva?i mogu da naprave ve?e štete na mladim, tek izniklim biljkama, naro?ito ako je vreme toplo i suvo. sa tretiranjem treba po?eti kada se utvrde 2 uboda po biljci na 5-10% biljaka.

   Repi?ina lisna osa je naj?eš?a šteto?ina, a ishrana pagusenica jesenje generacije je od kraja septembra do prve dekade oktobra, kad odrasle pagusenice odlaze na prezimljavanje. veoma važna mera u suzbijanju ove šteto?ine  je uništavanje korova kojima se ona hrani i zaora- vanje biljaka iz prosutog semena nakon žetve, jer letnja generacija polaže jaja na samonikle biljke. Momenat za suzbijanje  je kada se na?e 2-6 pagusenica po m2 , ili 0,5 po biljci.

  Pagusenice žderu liš?e, a proždrljivost im raste s pove?anjem tela pa se napad u praksi uo?i tek nakon što li?inke žderu liš?e 2-3 dana. Težina pagusenica pri intenzivnoj ishrani za jedan i 1/2 dan se udvostru?i. Jedna pagusenica dnevno poždere liš?a dvostruko težeg od svoje težine u po?etku merenja. Kiša i hladno?a usporavaju razvoj štetnika,a suvo i sun?ano vreme pogoduje masovnom odlaganju jaja i ja?oj pojavi pagusenica.

 Odrasli oblik je zdepast, žutonarandžast, dužine 6-8 mm. Brzina leta iznad useva je relativno spora pa se lako uo?e. Li?inka pagusenica u mla?em stadiju je zelenkasta, a u kasnijem stadiju razvoja crnosiva. Zadnji stadij li?inke može dose?i dužinu od 20 mm. Li?inke su mekane sa 11 pari nogu (tri para prsnih i 8 pari trbušnih).

U zadnja tri dana svog razvoja pagusenice pojede 75% ukupne lisne mase. Razli?iti autori navode podatke o štetnosti, pa tako prose?na brojka od dve pagusenice po biljci može umanjiti urod za 60%. U našim proizvodnim uslovima zabeležene su i totalne štete

 Suzbijanje izvoditi dok su pagusenice manje od 10 mm insekticidi  su:

    • -deltametrin (DECIS) 0,2-0,3 l/ha

    • -alfacipermetrin (FASTAC 10 EC) 0,1 l/ha

    • -lambda-cihalotrin (KARATE ZEON) 0,1-0,12 l/ha

    • -bifentrin (TALSTAR, FOBOS)  0,1-0,2 l/ha

  • -hlorpirifos+ciermetrin(KONZUL,NURELLED)0,75-1l/ha

PSS Padinska Skela, Eleonora On? Jovanovi?, dipl. Ing. zaštite bilja

 

Leave a Reply