Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Zasadi oraha zasnivanje, njihova zaštita i rodnost

Zasadi oraha zasnivanje, njihova zaštita i rodnost

Zasadi oraha – posle uspešnog zasnivanja zasada potrebno jer posvetiti pažnju zaštite zasada.

  1. Bolesti i štetočine oraha

Najpoznatije bolesti i štetočine oraha su u sledećoj tabali:

zasadi oraha

  1. Podizanje zasada

8.1. Osnovne koncepcije uzgoja oraha

Zasadi oraha se najčešće podižu kalemljenim sadnicama visokorodnih sorti kvalitetnih polodva. Za podizanje zasada treba kombinovati sorte koje se dobro oprašuju. U zasadima gde se kao osnovna proizvodnja planira proizvodnja drveta, a ploda kao sporednog proizvoda, zasadi se podižu sadnicama generativnog porekla, proizvdenim iz sortnog semena.

Savremena proizvodnja podrazumeva primenu intenzivnih agrotehičkih i mera zaštite.

Zasadi oraha  

U cilju povećanja ekonomičnosti proizvodnje u zasadima oraha se kao međukultura sadi leska ili kajsija, koje mogu da se koriste tokom prvih 10‡15 godina razvoja zasada. Ove kulture, zbog ranijeg plodonošenja u odnosu na orah, obezbeđuju povoljnije ekonomske rezultate do perioda dobrog uroda oraha. Pored navedenih, kao međukultura mogu da se koriste i druge vrste kao što su: breskva, višnja, malina, jagoda i druge. U ovom programu kao međukultura se predlaže leska.

Razmak sadnje oraha iznosi 11 m, u kom slučaju je potrebno 95 sadnica po hektaru. Preporučuje se sadnja oraha u temenima ravnostranog trougla stranice 11 m ), pri čemu razmak redova iznosi 9,5 m. Sadnja leske se vrši u redu između stabala oraha na jednakom odstojanju od 3,67 m, a između dva reda oraha ubacuje se po jedan red leske, kada se dobija rastojanje od 4,76 m.

8.2. Izbor terena i priprema zemljišta

Za podizanje zasada oraha potrebna su duboka plodna zemljišta na blagim padinama ili ravnim terenima. Izuzetno su pogodna aluvijalna zemljišta. Treba izbegavati uske doline i mrazišta koja su nepogodna za gajenje navedenih vrsta. Takođe treba izbegavati zabarena zemljišta koja orah ne podnosi.

Priprema zemšta obuhvata krčenje drvenastih biljaka i ravnanje (nasipanje) mikrodepresija.

Pre dubokog oranja zemljišta (50 cm) vrši se agromeliorativno đubrenje, kako bi se u zemljištu obezbedio optimalni sadržaj hranljivnih materija do nivoa sledeće zastupljenosti: 2,5-3,0% humusa, 250-300 ppm lako pristupačnog K2O, 80-100 ppm lakopristupačnog forfora (P2O5), 6-8 ppm lakopristupačnog gvožđa (Fe), 5% ukupnog kalcijum-karbonata (CaCO3), 80-120 ppm ukupnog magnezijuma (MgO) i neophodne količine mikroelemenata.

Poorano zemljište se istanjira, a zatim se izvrši obeležavnje redova i mesta za kopanje jama.

Na dobro pripremljenom zemljištu ne treba kopati velike jame, već samo tolike da može dobro da se rasporedi korenov sistem i da sadnica bude zasađena do dubine na kojoj je bila u rasadniku.

Zasadi oraha – 

8.3. Obrada zemljišta u zasadima

Zemljište u zasadima oraha može da se održava na više načina, kao što je: obrada zemljišta tanjiranjem, plitkim oranjem, rotofreziranjem (jalovi ugar), uništavanjem korova herbicidima, garenjem podkultura i dr.

Najčešće se u mladim zasadima između redova vrši redovna obrada zemljišta, a oko biljaka se korov suzbija herbicidima ili okopavanjem.

8.4. Orezivanje

Ženski cvetovi oraha se formiraju samo na vrhovima letorasta, čiji broj može znatno da se poveća pravilnim orezivanjem, a na taj način se povećava i urod plodova.

Prvih godina se orezivanjem formira krošnja. Sve sadnice se prekraćuju u proleće (mart), bez obzira da li su posađene u jesen ili proleće. Prvim orezivanjem se određuje visina debla, a što ima značaja u njegovom korišćenju za proizvodnju furnira ‡ višlje deblo ima znatno veću vrednost. Pored toga, višlje deblo je poželjno i zbog upotrebe mehanizacije u obradi zemljišta i mašinskom branju plodova.

Previsoko deblo, pak, nepovoljno utiče na početak i obilnost plodonošenja.

  1. Zaključci

Osnivanje zasada oraha iziskuje relativno visoka počena ulaganja u osnivanje i negu zasada, ali se ostvaruju i visoki prihodi nakon 6 godina u zasadima s međukulturom i 9 godina u zasadima bez međukulture.

U slučajevima kada uslovi staništa dozvoljavaju, treba obavezno osnivati zasade oraha sa međukulturom, što obezbeđuje znatno povoljnije finansijske rezultate.

Osnivanje i gajenje domaćeg oraha je od izuzetnog značaja iz razloga što se istovremeno obezbeđuje proizvodnja hrane i visokokvalitetnog i vrednog drveta.

 

Vladan Trandafilović, dipl.ing.

spec.ampelografije

foto pixabay.com

Zasadi oraha