Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Zalamanje lastara donosi obilniji urod

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

zalamanje lastara poljoproizcvdi vinogradari

vinograd

Zalamanje lastara predstavlja agrotehni?ku meru koja se u vinogradima, zavisno od sorte odnosno njene bujnosti, obavlja 2-4 puta. Postavlja se pitanje pravog momenta kada sa ovom operacijom treba otpo?eti odnosno kada se vrši pravo zalamanje? Pravi trenutak je kada lastari dužinom ve?om od 30-40 cm prerastu gornju žicu i kada dolazi do njihovog povijanja na niže.

Zalamanjem im se odstranjuje ta?ka rasta za period od narednih oko 15 dana. Stvoreni asimilanti se u tom periodu usmeravaju ka formiranim grozdovima daju?i bolji kvalitet bobice i bolji prinos. Zalamanjem se aktivira rast vegetativnog dela preko letnjih pupo- ljaka što se manifestuje intenzivnijom pojavom zaperaka u ve?oj meri u vršnom delu prekra?enog lastara. Vršni zaperci, tako?e imaju i intenzivniji porast od nižih zaperaka. Špalir ili druga?ije nazvan zeleni zid sa ovim porastom dobija kako na visini tako i na širini.

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

Da ne bi došlo sa ovim porastom do opasnosti velikog zasenjavanja listova u unutrašnjosti i slabijeg provetravanja špalira, kada zaperci dobiju oko 10 listova pristupiti drugom zalamanju. Njime prekra?ujemo uglavnom zaperke i neke lastare koji su u prvom zalamanju zaostali u porastu. Tokom godine a u zavisnosti i od samih sorata mogu da se formiraju i zaperci drugog i tre?eg reda a samim tim operacija zalamanja se ponavlja.

Ova agrotehni?ka mera ima osnovni cilj stvaranje i održavanje zelenog zida visine oko 2 m i debljine 30-40 cm sa pravilno raspore?enim lastarima na kojima se nalaze grozdovi sa bobicama vrhunskog kvaliteta.
Tako?e imamo bolje provetravanje i osun?avanje lastara koji ?e samim tim bolje sazreti ?ime su se stvorili uslovi za bolje prezimljavanje.

dipl.inž. Boban Markovi?

foto pixabay.com