Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

Voda dnevne potrebe krava. Odvijanje fizioloških funkcija organizma zavisi od unošenja dovoljnih koli?ina vode. Njen nedostatak može da ugrozi proizvodnju mleka, porast i uti?e na celokupno zdravlje.

 Zbog toga je za uspešnu proizvodnju mleka neophodno da krava bude obezbe?ena dovoljnim koli?inama vode dobrog kvaliteta.

 Kod krava u laktaciji veoma su velike potrebe vode. Ukupne potrebe vode zavise od telesne mase, uzrasta i fiziološkog stanja jedinke, a zatim od visine proizvodnje i sastava mleka, osobenosti koriš?enih hraniva (svarljivost, zastupljenost proteina i soli) kao i ambijentalih uslova.

 U organizmu krave voda se koristi za:

    obezbe?ivanje normalnog metabolizma u buragu

   protok hrane kroz digestivni trakt,

   varenje i apsorpciju hranljivih materija,

   održanje normalne zapremine (gustine) krvi

   zadovoljenja potreba ?elija u organizmu.

Treba ra?unati da za svaki litar mleka kravi treba 4,5-5 litara vode. U ovaj obra?un treba uklju?iti i vodu koja je zastupljena u hrani. Ako konzumiranje vode odstupa od o?ekivanog za 15-20% to se mora tretirati kao problem. Potrebe u vodi se pove?avaju sa temperaturom vazduha.

 Tabela: Dnevne potrebe vode za kravu od 600 kg u zavisnosti od proizvodnje mleka sa 4% mle?ne masti i temperature ambijenta.

Temperatura ambijenta       Proizvodnja mleka lit

                                               0       10     20     30

                                               Potreba za vodom lit

0?                                           37     47     63     77

15?                                         46     65     81     97

30?                                        62     83     99     113

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

 Dnevne potrebe vode mogu se izra?unati pomo?u jedna?ine:

 Voda (L/dan)= 35,2 + 1,58 u SM + 0,90 u M + 0,11 u Na + 2,64 x T,

gde je SM – kg konzumirane suve materije na dan; M – kg mleka koje krava proizvede na dan; Na – g natrijuma koga krava unese na dan; T – prose?na nedeljna temperatura vazduha.

Znaci smanjenog (nedovoljnog) unošenja vode su:

    ?vrst i nedovoljno vlažan izmet (balega),

   smanjeno lu?enje urina,

   smanjena koli?ina mleka.

Znaci pove?anog (preteranog) unošenja vode su:

    obilno lu?enje urina,

   suviše vlažan izmet (proliv),

   nadut stomak.

 Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

U oba slu?aja mora se reagovati što je brže mogu?e, ustanoviti razlog zbog koga je došlo do poreme?aja u konzumiranju vode. Prekid u napajanju vodom se koristi kao tehnološka mera pri zasušivanju krava na kraju laktacije.

 Najbolje je da voda bude kravama stalno na raspolaganju (po volji). Smatra se da su potrebe krave za vodom zadovoljene sa 4-6 litara po kg konzumirane suve materije (SM) obroka što kod visokoproizvodnih grla u laktaciji iznosi oko 80-150 L na dan.

 Zna?ajno je da voda bude odgovaraju?eg kvaliteta. Problemi ?esto nastaju pri koriš?enju površinskih voda, ali i bunara. Pove?ana osetljivost visokoproizvodnih krava nastaje usled toga što su njihove potrebe zna?ajno pove?ane.

Pored pomenutih preporuka o koli?ini vode za visokoproizvodne krave potrebno je:

    Obezbediti oko 4 L vode na svaki kg proizvedenog mleka ili 4-6 L vode po kg konzumirane suve materije (zavisno od temperature vazduha).

   Analizu kvaliteta vode obavljati najmanje jednom u 6 meseci.

   Prisustvo azota iz nitrita mora biti ispod 100 mg/kg (ve?i nivo izaziva trovanje i abortus).

   Minerali rastvoreni u vodi (salinitet) treba da iznose do 3.000 mg/kg, a koli?ina sulfata ispod 350 mg/kg.

   pH pija?e vode treba da bude 5,5-8,3

   Voda mora biti bez koliformnih bakterija koje su indikator prisustva drugih bakterija opasnih po zdravlje.

   Svakodnevno ?iš?enje pojilica.

   Proveravati prisustvo slobodnog elektriciteta koji tako?e uti?e na smanjenje uzimanja vode.

Literatura: Ishrana visokomle?nih krava

 Pripremio: Aleksandar Rep?ek, dipl. inž.