Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Voćnjak, starenje stabala i njegovo usporavanje

Voćnjak, starenje stabala i njegovo usporavanje

Vo?njak starenje stabala –  Jedan od zadataka savremene komercijalne proizvodnje je i produžnje perioda eksploatacije vo?njaka, tj. spre?avanje brzog starenja. Starenje je neminovni proces i po?inje sa ra?anjem, ali se ono može odložiti i u?initi vo?ku produktivnom za duži vremenski period. Time se smanjuje godišnji iznos amortizacije, a sa tim i proizvodna cena koštanja po jedinici proizvedenog vo?a, odnosno pove?ava dobit.

Osnovni uzrok brzog starenja vo?aka leži u poreme?aju odnosa koren/-kruna, tj. u smanjenom obimu razmene materija izme?u lista i aktivnog dela korenovog sistema. Kapacitet korena za usvajanje vode je ograni?en biološkim osobinama podloge  i klmatskim i zemljšnim uslovima. Kad se broj potroša?a vode u kruni pove?a, onda oni dobijaju sve manje i manje vode ukoliko se više umnožavaju i srazmerno manje rastu uz sve kra?i i kra?i period intezivnog rasta. Proizvodi fotosinteze takvog slabog prirasta bivaju utrošeni za sopstveni razvoj te ne ostaje dovoljno organskih materija za razmenu sa korenom. Zbog toga se korenov sistem ne obnavlja ?ime se smanjuje i njegova usisna mo?. Razmena materija izme?u lista i korena pogoršava se stalnim izduživanjem puteva provo?enja(grana), pa vršni rast izostaje i po?inje njegovo sušenje, što se obi?no tuma?i kao po?etak starenja.

Vo?njak starenje stabala i njegovo usporavanje

Pošto nema dovoljno vode za normalan vegetativni rast, smanjuje se i broj rodnih grana (i one po?inju da stare), pa se prinosi smanjuju, kvalitet plodova pogoršava, a na kraju prestaje cvetanje i zametanje plodova.

Starenje vo?ke zna?i po?inje slabljenjem aktivnosti korenovog sistema i nedovoljnim obnavljanjem rodnog drveta.

Vo?ka je toliko stara koliko je oslabljen korenov sistem i koliko je staro rodno drvo. Da bi se spre?ilo brzo starenje vo?ke sa svim negativnim posledicama po njen proizvodni potencijal, mora se stalno održavati neophodan odnos izme?u ograni?ene mo?i korenovog sistema i broja potroša?a vode u kruni.

Ovo usaglašavanje može se posti?i jedino odgovaraju?om zimskom rezidbom.

Vo?njak, starenje stabala –  Jedan od zadataka savremene komercijalne proizvodnje je i produžnje perioda eksploatacije vo?njaka, tj. spre?avanje brzog starenja.

Vo?njak starenje

Smanjenjem broja potroša?a vode doprinosi se razvoju manjeg broja vegetativno aktivnijih novih mladara koji svojom pove?anom i produktivnijom lisnom masom obezbe?uju ve?e koli?ine asimilata za razmenu sa korenom i formiranje novih kvalitetnijih rodnih grana.

Na taj na?in i starija stabla mogu se (uz primenu i drugih tehnoloških mera) po prinosima, kvalitetu plodova i redovnom ra?anju svrstati u pojam mlade vo?ke.

       Sneška Novkovi?  PSSS Kragujevac