Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Uncategorized » Voćnjak – kako održavati zemljište u voćnjaku

Voćnjak – kako održavati zemljište u voćnjaku

Vo?njak Po izvršenoj sadnji odre?enih vo?nih kultura na stalnom mestu pristupa se održavanju zemljišta u tim zasadima od kojih ?e zavisiti rast i razvoj gajenih kultura a kasnije i rodnost i kvalitet dobijenog proizvoda. U primarnoj proizvodnji postoje više na?ina održavanja zemljišta u vo?njaku a izabrani na?in zavisi od opredeljenje poljoprivrednog proizvo?a?a u zavisnosti sa kojom mehanizacijom razpolaže i od klimatskih i zemljišnih uslova. Najbolje izabran je onaj na?in koji u odre?enim proizvodnim uslovima obezbe?uje najbolji razvoj gajene vo?ne kulture to jest korenovog sistema i da je sa ekonomske strane rentabilan.

U proizvodnji postoje više na?ina održavanja zemljišta u individualnom sektoru je najzastupljeniji jalovi ugar koji podrazumeva stalno obra?ivanje zemljišta kojom se uništavaju korovi i pozitivno deluje na vodno, vazdušni i toplotni režim u zemljištu, ali nedostatak ovog na?ina održavanja je da dolazi do osiromašenja zemljišta humusom i mikroorganizmima. ?esto se jalovi ugar koristi u kombinaciji jalovi ugar i herbicidna traka gde me?uredni prostor se obra?uje a u redu se tretira odre?enim herbicidima u zavisnosti od korovske flore ili jalovi ugar i plasti?na folija gde je folija postavljena u rednom prostoru a me?uredni prostor se obra?uje.

U savremenoj vo?arskoj praksi se sve više koristi sistem održavanja zemljišta trava – mal?. Ovaj na?in ima primenu dosta gde ima uslova za navodnjavanje i gde je suma godišnjih padavina preko 800 mm vodenog taloga dobro raspore?eni u toku letnjih meseca. Pogodan i za zemljišta vlažna i glinovita plitkog fiziološkog profila. Ovim na?inom se zemljište vešta?ki zatravi u me?urednom prostoru koji se kosi 5-8 puta u toku godine a redni prostor se održava herbicidima ili bo?nim rotofreziranjem.

Vo?njak – kako održavati zemljište u vo?njaku

U odre?enim humidnim uslovima i brdsko planinskim krajevima se zemljište održava i u vidu ledine gde su na celoj površini vešta?ki ili prirodno zatravi i kosi 2 – 3 puta ili više tokom godine i zemljište štiti od erozije. Zemljište se u odre?enim zasadima i održava i mal?iranjem ili zastiranje zemljišta gde se ?itav prostor oko vo?ke pokriva razli?itim materijalom organskog ili neorganskog porekla u cilju spre?avanja evaporacije i nicanje korova. U mladim zasadima se u po?etku mogu gajiti i odre?ene kulture ili uzrodnice pasulj bob i druge mahunarke. U poslednje vreme sve više se upotrebljavaju herbicidi u održavanju vo?njaka ali se mora pažljivo raditi i znati odre?ene doze primene, vreme primene i izbor herbicida prema prisustvo korovske flore.

Za koji na?in održavanje zemljišta ?emo se opredeliti zavisi od reljefa ekspozicije terena klimatskih i zemljišnih i drugih uslova a naro?ito od gajene vo?ne kulture i mikroklimata odre?enog podru?ja.

 

mr Miti? Aleksandar – PSSS Leskovac