Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Voćarstvo u Srbiji, saveti stručnjaka za voćare

Voćarstvo u Srbiji, saveti stručnjaka za voćare

jabukaVoćarstvo u Srbiji se vraća na stare staze. Podižu se novi zasadi uz primenu novih znanja i novih agro i pomotehničkih mera. Predstavićemo neka od istraživanja koja su vršena u cilju postizanja boljih rezultata u uzgoju jabuka, šljiva.

NEKE REPRODUKTIVNE KARAKTERISTIKE JABUKA SORTE ’GRANNY SMITH’ NA DEVET RAZLIČITIH PATULJASTIH PODLOGA

Analiziran je uticaj koji podloge

 • M.9 T 984,
 • M.9 T 337,
 • Jork 9,
 • Mark 9,
 • Budagowsky 9,
 • M.9 EMLA,
 • Pajam 1,
 • Pajam 2 i
 • Supporter 4

imaju na neke reproduktivne karakteristike jabuka sorte ‘Granny Smith’ (Malus domestica Borkh.). Ogledni voćnjak sa razmakom sadnje od 3,5 x 1,5 m je podignut 2004. godine u regionu Prespe (opština Resen, Republika Makedonija). Istraživanje se vršilo tokom tri uzastopne godine (2008 – 2010.). Ispitivane su sledeće karakteristike:

 1. broj i gustina cvetnih pupoljaka po stablu,
 2. broj cvetova po pupoljku,
 3. položaj i broj plodova po stablu.

Može se doći do opšteg zaključka da je uticaj različitih podloga na većinu analiziranih parametara bio varijabilan. Broj cvetnih pupoljaka na stablima koja su kalemljena na podlozi M.9 EMLA bio je nešto veći od broja cvetnih pupoljaka na stablima koja su kalemljena na drugim podlogama, dok se kod stabala koja su kalemljena na podlozi Budagowsky 9 mogla dobiti statistička razlika. Stabla kalemljena na podlogama predviđenim za manji vegetativni rast imala su veću gustinu cvetnih pupoljaka. Najveću gustinu cvetnih pupoljaka imala su stabla kalemljena na podlozi Budagowsky 9, a najmanja gustina cvetnih pupoljaka bila je kod stabala kalemnjenih na podlozi Supporter 4. Takođe, stabla na podlozi Budagwsky 9 imala su veći broj cvetova u jednom pupoljku što je se statistički razlikovalo od stabala na podlogama M.9 T 337, Jork 9 i Supporter 4. Najbolji položaj plodova je ostvaren kod stabala kalemljenih na podlogama M.9 EMLA i Pajam 2. Stabla kalemljenja na podlogama M.9 EMLA i M.9 T 337 imala su najveći broj plodova, a najmanji broj plodova po stablu je bio na podlogama Budagowsky 9 i M.9 T 984. 172

Voćarstvo u Srbiji, saveti stručnjaka za voćare

SPREČAVANJE POJAVE RĐASTE PREVLAKE KOD SORTE JABUKE ZLATNI DELIŠES PRIMENOM FITOHORMONA Dorić Marko, Keserović Zoran, Magazin Nenad, Milić Biserka Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Kod većine sorti jabuka (Malus x domestica) rđasta prevlaka je nepovoljna pojava. R?asta prevlaka narušava izgled ploda i na taj način, u manjoj ili većoj meri, smanjuje vrednost jabuke na tržištu. Tretman giberelinima je praktični metod za sprečavanje pojave rđaste prevlake izazvane klimatskim faktorima. U ovom radu, u periodu od dve godine, ispitivan je uticaj i efikasnost preparata na bazi giberelina GA4+7 (Gerlagib LG) i kombinacije giberelina GA4+7 i citokinina BA (Progerbalin LG) u ekološkim uslovima severne Srbije (Mala Remeta, Fruška gora) na sprečavanje pojave rđaste prevlake, izduženost, deformaciju i masu ploda i potencijalnu rodnost kod sorte Zlatni delišes – klon B. Utvrđeno je da primena preparata Gerlagib i Progerbalin utiče na sprečavanje pojave rđaste prevlake, izduživanje ploda, povećanje mase ploda i da nema negativni uticaj na potencijalnu rodnost.

Vo?arstvo u Srbiji, saveti stručnjaka za voćare

PRIMENA POMOTEHNIČKIH MERA NA REGULISANJE RASTA I RODNOSTI JABUKE / autori Keserović Zoran, Magazin Nenad, Milić Biserka, Dorić Marko Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

U radu je ispitivan uticaj potsecanja korena, zrele i zelene razidbe, proređivanja cvetova i plodića, probirne berbe, navodnjavanja i đubrenja na smanjenje bujnosti i regulisanje rodnosti jabuke. Uticaj primenjene mere agrotehnike na rodnost ocenjen je metodom pravljenja uzdužnih preseka pupoljaka u fazi zimskog mirovanja i uočavanjem začetaka cvasti.

1./ Podsecanje korena sa jedne ili obe strane reda vršeno je kod sorti Fudži i Topred. Udeo rodnih pupoljaka u posmatranom uzorku je kod sorte Fudži povećan za 21,2% podsecanjem korena sa obe strane, a kod sorte Topred za 28,1%. Istovremeno je u tretmanima sa podsecanjem korena smanjena prosečna dužina letorasta.

2./ Uticaj zelene rezidbe na formiranje rodnih pupoljaka ispitivan je na sortama Ajdared, Elstar, Gloster i Jonagold. Do značajnog povećanja udela pupoljaka sa cvetnim začecima u uzorku došlo je kod svih ispitivanih sorti osim kod sorte Gloster.

3./ Proređivanje plodova sorte jabuke Redčif sa NAA dovelo je do povećanog udela rodnih pupoljaka, dok BA nije uticao na rodnost ove sorte. Proređivanje cvetova sa ATS i KTS je pri visokim koncentracijama imalo suprotan efekat (manja potencijalna rodnost) usled pojave ožegotina na lišću. Razlika u vremenu početka berbe kod sorte Redčif od 20 dana značajno je uticala na potencijalnu rodnost. U tretmanu sa ranijim početkom berbe bilo je za 23,3% više rodnih pupoljaka, a da se pri tom nije uticalo na kvalitet ploda i skladišnu sposobnost.

Redovno izvođenje ovih operacija poseban značaj ima u intenzivnim zasadima u gustom sklopu i kod sorti koje imaju sklonost ka alternativnom rađanju kao što su Zlatni delišes, Fudži, Elstar, Breburn, Gloster i dr.  

UTICAJ HRANLJIVOG PROSTORA NA OSOBINE PLODOVA I PARAMETRE PRINOSA NOVIH SORTI ŠLJIVE KRINA I MILDORA  / autori Miletić Rade, Luković Jelena, Karaklajić Stajić Žaklina, Paunović Svetlana Institut za voćarstvo, Čačak

U cilju iznalaženja najpovoljnije tehnologije gajenja novijih sorti šljive Mildora i Krina, stvorenih u Institutu za voćarstvo u čaćčku, proučavan je uticaj hranljivog prostora na visinu prinosa i pomološke osobine ploda (krupnoća, masa plodova i sadržaj rastvorljivih suvih materija) za period od 2008. do 2011. godine. Sadnice navedenih sorti su kalemljene na sejancu džanarike (Prunus cerasifera Erhr.) i zasađene na objektu Zdravljak, u proleće 2007. godine. U eksperimentu je bilo zastupljeno pet tretmana površine hranljivog prostora (4 m2; 6 m2; 8 m2; 15 m2; 20 m2).

Plodovi sorte Mildora odlikovali su se masom od 20,6 g (IV tretman) do 22,4 g (V tretman), a kod sorte Krina od 26,3 g (IV tretman) do 33,5 g (II tretman). Najmanji prinos po stablu i jedinici površine utvrđen je kod sorte Mildora u V tretmanu (2,72 kg i 1,36 t), a najveći u I tretmanu (5 ,26 kg i 13,15 t).

Kod sorte Krina najmanji prinos je evidentiran u V tretmanu (1,80 kg i 0,95 t), a najve?i u I (3,54 kg i 8,85 t). Sadržaj rastvorljivih suvih materija kod sorte Mildora imao je najmanje vrednosti u IV tretmanu (21,2%), a najveći u I i II (23,4%), dok je kod sorte Krina najmanji sadržaj bio u IV tretmanu (18,9%), a najveći u I (20,0%).

UTICAJ AGRO I POMOTEHNIKE NA PRINOS I KVALITET PLODA ŠLJIVE SORTE CRVENA RANKA  autor – Mratinić Evica Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

Autohtona sorta Crvena ranka se na podruju Šumadije gaji od davnina kao tipično rakijska sorta. Iako daje rakiju odličnog, vrhunskog kvaliteta ona se sve manje gaji i to ekstenzivno. Posledica ovakvog načina gajenja je neredovnost rađanja, u proseku vrlo niski prinosi po jedinici površine i sitni, netipični plodovi lošijeg kvaliteta. Upravo i cilj ovog rada je bio da se promenom načina gajenja, odnosno njegovom intenzifikacijom, primenom potrebnih agro i pomotehničkih mera, prouče uticaji rezidbe i đubrenja na prinos i kvalitet ploda ove sorte. Ispitivanja su obavljena u periodu 2008-2011. godine, u selu Toponica, opštine Knić.

Ogled je postavljen u dve varijante, sa primenom rezidbe i bez rezidbe, a u okviru svake varijante sa 7 tretmana đubrenja: primenom NPK, stajnjaka i agrozela i njihovim me?usobnim kombinacijama.

Ispitivanai su sledeći parametri standardnim metodama:

 • fenološke osobine (fenofaza cvetanja i zrenja),
 • fizičke osobine ploda (masa ploda, masa koštice i randman),
 • hemijske osobine ploda (sadržaj suve materije, šećera i ukupnih kiselina) i
 • prinos (određivan poentiranjem od 1 -5).

Uticaj tretmana đubrenja, je bio veći u varijantama sa rezidbom. Najveći uticaj na krupnoću ploda su imali tretmani đubrenja I -agrozel (19,20 g) i III- agrozel+stajnjak (19,40 g), dok je kvalitet bio najbolji i sličan u svim tretmanima gde je bio zastupljen agrozel. To ukazuje na pozitivnu ulogu ovog prirodnog minerala na zadržavanje vode u zoni korena, čime se svo vreme opskrbljuje dovoljnim količinama vode. Stajnjak je u kombinaciji sa agrozelom postigao najbolje rezultate prinosa (4,8 poena), krupnoće (19,40 g) i kvaliteta ploda (17% suve materije, 13,25% ukupnih šećera i 1,05% ukupnih kiselina).

foto pixabay.com

Voćarstvo u Srbiji, saveti stručnjaka za voćare