Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vlažnost kao faktor u razvoju vinove loze

Vlažnost kao faktor u razvoju vinove loze

Vlažnost – Odgovaraju?a, povoljna vlažnost zemljišta i vazduha uti?e na normalan tok svih životnih procesa vinove loze, njenom normalnom razvoju i plodonošenju.

Vinova loza je donekle otporna prema suši, zato što se dosta uspešno gaji i u krajevima sa relativno malom koli?inom padavina, ili da sam raspored padavina tamo nije povoljan. Ona bolje podnosi uslove sa manje padavina od mnogo drugih gajenih biljaka, i to zahvaljuju?i brzom porastu korena, dubokom prodiranju korena u zemljište, relativno velikoj usisnoj snazi korena, kao i ?injenici da se leti u listovima koli?ina vode znatno i brzo ne smanjuje.

Najproduktivniji vinogradi imaju i najve?e potrebe za vodom, zato što je u njima i najve?a transpiraciona površina.

Vlažnost kao faktor u razvoju vinove loze

U vinogradu razli?iti uslovi vlažnosti zemljišta izazivaju i razliku u anatomskoj gra?i raznih organa vinove loze.

U uslovima veoma niske vlažnosti smanjen je porast i slabo je plodonošenje. U težim uslovima dolazi do ošte?enja pojedinih delova ?okota, a u najtežim do uginu?a celog ?okota. Razlozi su u tome što visoke temperature i nedostatak vode izazivaju poreme?aj u razmeni gasova i vode. Suša dublje u zemljištu i atmosferska suša deluju obezvodnjavanjem i pregrevanjem. Obe pojave su nepovoljne, bilo da se jave zajedno ili pojedina?no.

Uticaj velike vlažnosti, tako?e ostavlja nepovoljne posledice, kako na porast, tako i na prinos i kvalitet grož?a.

Velika vlažnost pre po?etka cvetanja pospešuje snažan porast lastara i listova, za šta ovi organi troše ve?e koli?ine organskih materija.

?este kiše i pove?ana vlažnost za vreme cvetanja otežavaju oplodnju, a pospešuju i ubrzavaju osipanje cvetova i pojavu rehuljavosti grozdova. U takvim uslovima i prinosi se znatno smanjuju. Pove?ana vlažnost u fazi sazrevanja grož?a, ometa sazrevanje, a ima za posledicu i nedovoljno še?era i pove?anu koli?inu kiselina u grož?u. Velika vlažnost usled ?estih kiša za vreme sazrevanja grož?a, naro?ito ispred nastupanja pune zrelosti, dovodi do jakog priticanja vode u bobice, usled ?ega pokožica puca. U pukotine se nasele razni štetni mikroorganizmi, a posebno primetna je i siva plesan (Botrytis cinerea), izazivaju?i i doprinose?i truljenju i propadanju grož?a. Sa druge strane prevelika vlažnost u fazi sazrevanja grož?a loša je i štetna jer produžava porast lastara, a koji za to troše hranljive materije. Tada lastari sporije i slabije sazrevaju, ne nagomilavaju?i dovoljno hranljivih materija, pa zbog toga postaju osetljivi i na zimske mrazeve.

                                                     Savetodavac vo?arstva i vinogradarstva Ljiljana Gvozdi?