Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Vlatanje pšenice jarih sorti žitarica u proleće

Vlatanje pšenice jarih sorti žitarica u proleće

vlatanje

Vlatanje pšenice

Vlatanje pšenice  jarih sorti. Vlatanje je fenofaza pšenice porasta u stablo. Stablo sa ?lancima se formira još u periodu bokorenja. ?lanci su u to vreme vrlo mali, a njihova dužina ne prelazi pre?nik stabla. Po završetku bokorenja ?lanci po?inju da se izdužuju, pa se stablo pojavljuje nad površinom zemljišta i tada po?inje fenofaza – vlatanje. Po?etkom vlatanja unutar lisnog rukavca mogu?e je napipati stablovo kolence.

Pšenica obi?no ima stablo sa pet ?lanaka, a dužina prvog ?lanka iznosi 3-4 cm. Svaki slede?i ?lanak je duži od donjeg, a kra?i od gornjeg i po dužini jednak aritmeti?koj sredini susednih ?lanaka. Sli?no je i kod ostalih vrsta strnih žita. U fazi vlatanja nadzemni deo naglo uve?ava svoju masu, lisna masa se pove?ava pet i više puta u odnosu na lisnu masu u fazi punog bokorenja.

Dužina fenonaze vlatanje kod ve?ine sorti iznosi 20-45 dana, u zavisnosti od vremena setve i vremenskih uslova godine. Ve?a dužina ovog perioda preduslov je za ostvarenje ve?eg broja zrna u klasu. Za normalan prolaz ove faze potrebni su povoljna vlažnost, optimalna mineralna ishrana i temperatura najmanja od 15?C, za razliku od ostalih strnih žita – vlatanje raži po?inje u rano prole?e samo 17-18 dana od kretanja vegetacije, pa sledi vlatanje tritikalea i je?ma pa ovsa.

Vlatanje pšenice  jarih sorti žitarica u prole?e

Jare forme u fazi vlatanja ulaze kasnije od ozimih, u prvoj dekadi aprila. U godinama sa ekstremnim temperaturama tokom marta vlatanje može zakasniti ili po?eti ranije. Suma efektivnih temperatura je odlu?uju?a. U fazi vlatanja i tokom faze porasta u stablo definiše se visina biljaka. Veoma je važno da u tom periodu ( april mesec ) bude dovoljno sun?anih dana kako ne bi došlo do izduživanja pojedinih internodija, što može prouzrokovati poleganje useva.

Ljiljana Vuksanovi?

PSSS Kragujevac