Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

pšenica

Vlatanje psenice

 Vlatanje pšenice – Da li ?e pšenica, koja je rano posejana, pre?i u fazu vlatanja ako se prihrani?  Za?etak formiranja stabla sa ?lancima po?inje još u fazi bokorenja. Tada su ?lanci još kratki, a kolenca su na stablu  me?usobno zbližena. Dužina ?lanaka je manja od pre?nika stabla.

Po završetku bokorenja ?lanci po?inju da se izdužuju pa se stablo pojavljuje na površini zemljišta nastavljaju?i brzi porast. Sa porastom prvog kolenca stabla iznad površine zemljišta po?inje fenofaza vlatanja. To je onaj momenat kada se unutar lisnog rukavca primarnog stabla prstima može napipati stablovo kolence. Dalji porast stabla nastaje izduživanjem ?lanaka kojih pšenica ima obi?no pet.

PO?ETAK FORMIRANJA KLASA

  Prvi donji ?lanak je kratak, dužine je 3-4 sm, a svaki naredni je duži tako da je gornji vršni ?lanak najduži i zauzima tride – set posto i više od dužine stabla. U uslovima pove?ane vlažnosti i temperature kao i uslovima ve?e zasen?enosti dužina donjeg ?lanka može biti ve?a (10 sm i više) usled ?ega se smanjuje otpornost prema poleganju.

 Vlatanje pšenice odre?uje prinos na leto

U ovoj fenofazi potrebna je optimalna vlažnost zemljišta, optimalna mineralna ishrana i temperatura oko 15°C. U ovoj fenofazi biljke prolaze kroz svetlosni stadijum što dalje omogu?ava dalji razvoj generativnih organa i prelazak iz vegetativne u generativnu fazu razvi?a. U periodu vlatanja intezivno se razvija nadzemna masa biljke.

 Lisna površina se razvija pet i više puta u odnosu na površinu u fazi punog bokorenja. U ovoj fazi se naglo pove?ava i transpiracijona površina koja znatno nadmašuje aktivno upijaju?u površinu korenovog sistema. Stoga se ova fenofaza razvoja smatra kriti?nom u pogledu potreba za vodom i mineralnim hranivima.

 Dužina ove fenofaze ima znatnog uticaja na prinos zrna pšenice. Ova faza je presudna za broj klasaka i cvetova te i za formiranje ve?eg broja zrna u klasu.Ve?a dužina trajanja ove fenofaze je preduslov za stvaranje ve?eg broja zrna u klasu jednog od odlu?uju?ih elemenata ukupnog prinosa.

 Savetodavac ratar.-povrtar.Zoran Milosavljevi?

foto pixabay.com

Leave a Reply