Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registarVinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i šteto?ine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenja?i, pepelnici) i šteto?inama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz Amerike, na te bolesti i šteto?ine, uglavnom otporne.

Zaštita vinove loze u toku redovnog plodonošenja obuhvata zaštitu u toku mirovanja i zaštitu u toku vegetacije. U toku mirovanja zaštita se obavlja u cilju uništavanja štetnih insekata koji prezimljavaju pod korom višegodišnjeg stabla i lastara, a naj?eš?e se javljaju lutke grož?anog moljca, grinje, štitaste vaši i grož?ani savija?. Tretiranje se obavlja posle rezidbe na zrelo, pre kretanja vegetacije i to preparatima na bazi DNOC, tzv. „žutim uljima”.

U toku vegetacije, zavisno od vremenskih uslova, uslova za pojavu bolesti i osetljivosti vinove loze u pojedinim fenofazama, potrebno je izvršiti zaštitu od najopasnijih bolesti i šteto?ina.Zaštita se vrši po slede?im fazama:

   Zaštita se vrši fungicidima i insekticidima.

   U fazi kada lastari dostignu 20-25 cm preporu?uje se još jedno tretiranje istim preparatima.

   U vreme kretanja lastara, u fazi 3-4 listi?a, lastari su osetljivi na pojavu crne pegavosti, i ve?eg broja šteto?ina, kao što su:

  • grož?ani moljac,
  • grinje,
  • cigaraš,
  • rutava buba itd.

   U fazi kada lastari dostignu 40 cm postoje povoljni uslovi za razvoj pepelnice i crnepegavosti, kao i razvoj brojnih šteto?ina. U ovoj fazi mogu?a je i pojava prvih znakova plamenja?e (primarna zaraza). Preporu?uje se koriš?enje istih preparata kao i u predhodne dve faze.

   U fazi cvetanja zaštita se po pravilu izbegava, ali u slu?aju potrebe može se izvesti i to pre svega, za zaštitu od pepelnice kada se koristi sumporni prah ili neko od sredstava koje ne izaziva štetne posledice po cvetanje, oplodnju i zametanje bobica.

siva trulež   U fazi nakon cvetanja i zametanja bobica, najve?a opasnost preti od plamenja?e, pepelnice i sive truleži (Botritis cinerea). U ovoj fazi koriste se fungicidi na bazi bakra (protiv plamenja?e), na bazi sumpora (protiv pepelnice) i neki od brojnih botriticida (protiv Botritisa).

   U fazi intenzivnog prirasta bobica pa sve do šarka, postoji permanentna opasnost od plamenja?e, pepelnice, Botritisa i grož?anog moljca.

   U fazi sazrevanja grož?a najve?a opasnost preti od Botritisa, pa je neophodna zaštita uz veliki oprez kada je u pitanju karenca preparata.

Vladan Trandafilovi?,dipl.ing.

spec.ampelografije