Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Vinova loza – rezidba na rezervni kondir

Vinova loza – rezidba na rezervni kondir

vinogradVinova loza rezidba Zima može biti veoma oštra i nanelti štete vinogradima. Uz poštovanje rejona koja su pogodna za uzgoj vinove loze štete ne?e biti velike, ali na niskom nadmorskim visinama izmrzavanje može  smanjiti rod 50-80%. Vinova loza – rezidba predstavlja nezaobilaznu i osnovnu ampelotehni?ku meru koja se obavlja u vinogradu.

Osnovni ciljevi ove rezidbe su:
– regulisanja rasta i rodnosti
– uspostavljanje i održavanje kvalitetne vegetacije i visine prinosa
– projektovanje broja okaca, lastara i samim tim grozdova u ?okotu
– regeneracija starih stabala u cilju podmla?ivanja ?okota
– eliminacija suvih i ošte?enih delova
– održavanje projektovanog uzgojnog oblika
– obrazovanje projektovanog oblika stabla kada se radi o mladim vinogradima

Smanjenje štete od jakih mrazeva je ponudila prof. dr Nada Kora? sa Poljo-privrednog fakulteta. – Preživelo je samo ono što je bilo ispod snega. U prednosti su bili proizvo?a?i koji su ostavljali rezervni kondir pri osnovi stabla i negovali jedan ili dva lastara, koja su ili zatrpavali plugom ili ru?no, nebitno, bilo je samo važno da se sa?uvaju desetak okaca da prežive tokom zime. Ti proizvo?a?i su u toku ove vegetacije mogli kompletno regenerisati ?okot, odnosno formirati i budu?e novo stablo, a isto tako i dobiti gotovo normalan rod. Oni koji to nisu u?inili, u mnogo su nepovoljnijoj situaciji. Sada su i sami proizvo?a?i videli koliko je rizi?no gajiti vinovu lozu u ravnici i verovatno ?e ubudu?e prihvatiti naše savete da obavezno ostavljaju rezervni kondir pri osnovi stabla kada se radi o špalirskom obliku gajenja.

Po re?ima prefesorke Kora?, rezervni kondir s dva lastara poskupljuje i otežava proizvo- dnju, smatra se da ?ak izme?u 20 i 30 % pove?ava troškove jer ih treba tokom cele vegetacije negovati.

Vinova loza – rezidba na rezervni kondir.

Rezidba u periodu mirovanja se obavlja od opadanja liš?a u jesen do bubrenja okaca u prole?e naredne godine. Ovo vreme po?etka najviše zavisi od klimatskih uslova koji vladaju u podru?ju gde se nalaze zasadi.

U našim zasadima koji su u zoni umereno – kontinentalne klime preporuka je da se sa rezidbom po?ne krajem zimskog perioda odnosno u vremenu po?etka marta meseca pa do pred kretanje sokova odnosno suzenja. Na taj na?in izbe?i?emo rizike od pojave poznih ekstremno niskih temperatura koje mogu da naprave ošte?enja u vidu izmrzlina kako okaca tako i samih lastara.

Vinova loza – Tehnika izvo?enja ove operacije u smederevskom vinogorju, gde su uglavnom zastupljene stone sorte grož?a, se svodi na uklanjanje odre?enog broja lastara do osnove dok se pojedini lastari prekra?uju na odre?en broj okaca. U zavisnosti od dužine prekra?enih lastara odnosno broja ostavljenih okaca razlikujemo nekoliko rodnih elemenata:

– kratke kondire do 3 okaca

– duge kondire do 5 okaca

– kratke lukove do 8 okaca

– srednje duge lukove do 12 okaca

– duge lukove sa više od 12 okaca

Vinova loza – Rezidba je uglavnom mešovita što podrazumeva ostavljenje odre?enog broja kratkih kondira ( obi?no 2-3 ) u kombinaciji sa 2-3 srednja luka koji nam u narednoj vegetaciji daju rod. To je takozvani Gijov na?in rezidbe koji može da bude jednostrani ili dvostrani. On se svodi da se luk na kome se predhodne godine nalazio rod uklanja do osnove, a da se na kondiru za zamenu iz predhodne godine na kome se nalaze obi?no dva rodna lastara niži lastar reže na kratak kondir za zamenu a višlji na 8-10 okaca i on ?e nam služiti kao rodni lastar u ovogodišnjoj vegetaciji. U koliko se na kondiru za zamenu nisu razvili dva kvalitetna lastara kao rodni luk možemo da iskoristimo kvalitetan lastar na rodnom luku iz predhodne vegetacije koji se nalazi pri osnovi. Ovakav na?in rezidbe primenjivati kod sorata muskat hamburg, muskat italija, afus-ali, moldavija i drugih stonih sorata.

Vinova loza – Kod sorte smedervka treba izvršiti kratku rezidbu odnosno rezidbu kondir na kondir. Ona podrazumeva ostavljanje 5-6 dugih kondira koje dobijamo sa kondira iz predhodne godine prekra?ivanjem nižih kvalitetnih lastara na 4-5 okaca.

Ovakav na?in rezidbe uz dobro primenjenu agrotehniku garantuje obilan prinos sa visokim kvalitetom grož?a.

Markovi? Boban

PSSS Smederevo

 foto: pixabay.com